• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • GRI-taulukko

  GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)
  Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.
  Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti
  Yleinen perussisältö
  Strategia ja analyysi
  G4-1 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus
  Organisaation taustakuvaus
  G4-3 Yrityksen nimi VR Group
  G4-4 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut VR Group yrityksenä
  G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group / yhteystiedot
  G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti VR Group yrityksenä
  G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto VR Group
  G4-8 Markkina-alueet VR Group
  G4-9 Raportoitavan organisaation koko Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstöstä huolehtiminen
  Hallituksen toimintakertomus
  G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
  G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta
  G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus
  G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Ympäristö
  G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Energiatehokkuus
  Päästöt
  G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
  G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus
  G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi
  G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vuosiraportin kuvaus
  Olennaisuusanalyysi
  G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vuosiraportin kuvaus
  Olennaisuusanalyysi
  G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vuosiraportin kuvaus
  G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vuosiraportin kuvaus
  Sidosryhmävuorovaikutus
  G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät
  G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
  G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
  G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät
  Olennaisuusanalyysi
  Raportin kuvaus
  G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
  G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus
  G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus
  G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja VR Group / yhteystiedot
  G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi
  G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti
  Hallinto
  G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto
  Liiketoiminnan eettisyys
  G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen,
  Turvallisuusjohtaminen,
  Asiakkuuden johtaminen,
  Henkilöstöjohtaminen,
  Ympäristöjohtaminen,
  Hankintojen johtaminen
  Erityinen perussisältö
  Johtamistavan kuvaus
  Johtamistavan kuvaukset (DMA) Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen,
  Turvallisuusjohtaminen,
  Asiakkuuden johtaminen,
  Henkilöstöjohtaminen,
  Ympäristöjohtaminen,
  Hankintojen johtaminen
  Taloudelliset vaikutukset
  Taloudelliset tulokset
  G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen Avainluvut,
  Tuloslaskelma
  G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Päästöt
  G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevastuu on täysimääräisesti katettu.
  G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Case Junaliikenteen energiatehokkuus Valtion ostamat junavuorot
  Ympäristövaikutukset
  Energia
  G4-EN3 Oma energian kulutus Energiatehokkuus
  G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase
  G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Energiatehokkuus
  G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Energiatehokkuus
  Päästöt
  G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Päästöt
  G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) Päästöt
  G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristötase
  G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt
  G4-EN21 Typenoksidien (NOx) ja rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt
  Jätevedet ja jätteet
  G4-EN23 Jätteet Jätteet ja kierrätys
  G4-EN24 Ympäristövahingot Maaperä ja maisema
  Tuotteet ja palvelut
  G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Päästöt
  Määräystenmukaisuus
  G4-EN29 Ympäristölupien mukainen toiminta Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  Toimittajien ympäristöarvioinnit
  G4-EN32 Toimittajien ympäristöarvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
  Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
  G4-EN34 Ympäristövalitukset Päästöt
  Sosiaaliset vaikutukset; henkilöstö ja työolosuhteet
  Työllistäminen
  G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä huolehtiminen
  Hallituksen toimintakertomus
  G4-LA2 Henkilöstöetuudet Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
  G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika on 1,5 viikkoa – 3,5 kuukautta, vähimmäisilmoitusaika sekä neuvotteluoikeus on määritelty kollektiivisissa työehtosopimuksissa
  Työterveys ja -turvallisuus
  G4-LA5 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät. Vuoden 2015 aikana useassa liiketoiminnossa organisaatiomuutokset vaikuttivat toimikuntien rakenteeseen (osa toimikunnista muutettiin alueellisesta keskitettyyn muotoon).
  G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot Avainluvut,
  Henkilöstöstä huolehtiminen,
  Työturvallisuus lukuina 2015
  Koulutus
  G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
  G4-LA11 Kehityskeskustelut Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
  G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstöstä huolehtiminen
  Tasa-arvoinen palkitseminen
  G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Tasa-arvosuunnitelma. Käytettävä palkkausjärjestelmä perustuu sovellettavaan työehtosopimukseen. Henkilökohtainen sopimuspalkka suhteutetaan markkinapalkkoihin ja yhtiön muiden tehtävien palkkatasoon.
  Toimittajien työolojen arviointi
  G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
  Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
  G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia
  Sosiaaliset vaikutukset; ihmisoikeudet
  Syrjinnän kielto
  G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintätapauksia
  Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
  G4-HR10 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
  Yhteiskunta
  Korruption vastaisuus
  G4-SO3 Riskinarvioinnit (lahjonta ja korruptio) Kaikki liiketoimintayksiköt ovat mukana riskiarvioinnissa. Yhtään merkittävää korruptioon liittyvää riskiä ei tunnistettu.
  G4-SO4 Koulutus (eettiset periaatteet) Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
  G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- tai korruptiotapauksia
  Poliittinen vaikuttaminen
  G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille VR Group ei tue puolueita tai poliitikkoja lahjoituksin
  Kilpailun rajoittaminen
  G4-SO7 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ja sanktiot Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle.
  Määräystenmukaisuus
  G4-SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  Sosiaaliset vaikutukset; tuotevastuu
  Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
  G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit Toimintaan liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä aina toiminnan ja toimintaympäristön muuttuessa. Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmän johdon katselmukset toteutettiin 100-prosenttisesti. Kalustoturvallisuusjärjestelmän auditoinneista toteutettiin vain osa johtuen organisaatiomuutoksesta ja uuden organisaation käyttöönotosta. Kaikki tuotantoyksiköt auditoidaan vuonna 2016.
  G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat Case: Ylinopeus johti vaaratilanteeseen Varoituksiin johtaneita poikkeamia oli 15.
  Tuote- ja palvelutiedot
  G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Liiketoiminta, VR Matkustajaliikenne,
  Liiketoiminta, VR Transpoint,
  Liiketoiminta, VR Track
  Markkinointiviestintä
  G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien rikkomusten määrä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja
  G4-PR8 Yksityisyyden suojan rikkomusten lukumäärä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
  Määräystenmukaisuus
  G4-PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia