GRI-taulukko

GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)
Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.
Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti
Yleinen perussisältö
Strategia ja analyysi
G4-1 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Yrityksen nimi VR Group
G4-4 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut VR Group yrityksenä
G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group / yhteystiedot
G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti VR Group yrityksenä
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto VR Group
G4-8 Markkina-alueet VR Group
G4-9 Raportoitavan organisaation koko Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstöstä huolehtiminen
Hallituksen toimintakertomus
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Ympäristö
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Energiatehokkuus
Päästöt
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vuosiraportin kuvaus
Olennaisuusanalyysi
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vuosiraportin kuvaus
Olennaisuusanalyysi
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vuosiraportin kuvaus
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vuosiraportin kuvaus
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät
Olennaisuusanalyysi
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja VR Group / yhteystiedot
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti
Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,
Asiakkuuden johtaminen,
Henkilöstöjohtaminen,
Ympäristöjohtaminen,
Hankintojen johtaminen
Erityinen perussisältö
Johtamistavan kuvaus
Johtamistavan kuvaukset (DMA) Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,
Asiakkuuden johtaminen,
Henkilöstöjohtaminen,
Ympäristöjohtaminen,
Hankintojen johtaminen
Taloudelliset vaikutukset
Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen Avainluvut,
Tuloslaskelma
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Päästöt
G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevastuu on täysimääräisesti katettu.
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Case Junaliikenteen energiatehokkuus Valtion ostamat junavuorot
Ympäristövaikutukset
Energia
G4-EN3 Oma energian kulutus Energiatehokkuus
G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Energiatehokkuus
G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Energiatehokkuus
Päästöt
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Päästöt
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) Päästöt
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristötase
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt
G4-EN21 Typenoksidien (NOx) ja rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt
Jätevedet ja jätteet
G4-EN23 Jätteet Jätteet ja kierrätys
G4-EN24 Ympäristövahingot Maaperä ja maisema
Tuotteet ja palvelut
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Päästöt
Määräystenmukaisuus
G4-EN29 Ympäristölupien mukainen toiminta Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4-EN32 Toimittajien ympäristöarvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-EN34 Ympäristövalitukset Päästöt
Sosiaaliset vaikutukset; henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen
G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä huolehtiminen
Hallituksen toimintakertomus
G4-LA2 Henkilöstöetuudet Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika on 1,5 viikkoa – 3,5 kuukautta, vähimmäisilmoitusaika sekä neuvotteluoikeus on määritelty kollektiivisissa työehtosopimuksissa
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA5 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät. Vuoden 2015 aikana useassa liiketoiminnossa organisaatiomuutokset vaikuttivat toimikuntien rakenteeseen (osa toimikunnista muutettiin alueellisesta keskitettyyn muotoon).
G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot Avainluvut,
Henkilöstöstä huolehtiminen,
Työturvallisuus lukuina 2015
Koulutus
G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
G4-LA11 Kehityskeskustelut Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstöstä huolehtiminen
Tasa-arvoinen palkitseminen
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Tasa-arvosuunnitelma. Käytettävä palkkausjärjestelmä perustuu sovellettavaan työehtosopimukseen. Henkilökohtainen sopimuspalkka suhteutetaan markkinapalkkoihin ja yhtiön muiden tehtävien palkkatasoon.
Toimittajien työolojen arviointi
G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia
Sosiaaliset vaikutukset; ihmisoikeudet
Syrjinnän kielto
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintätapauksia
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit
G4-HR10 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
Yhteiskunta
Korruption vastaisuus
G4-SO3 Riskinarvioinnit (lahjonta ja korruptio) Kaikki liiketoimintayksiköt ovat mukana riskiarvioinnissa. Yhtään merkittävää korruptioon liittyvää riskiä ei tunnistettu.
G4-SO4 Koulutus (eettiset periaatteet) Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- tai korruptiotapauksia
Poliittinen vaikuttaminen
G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille VR Group ei tue puolueita tai poliitikkoja lahjoituksin
Kilpailun rajoittaminen
G4-SO7 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ja sanktiot Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle.
Määräystenmukaisuus
G4-SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
Sosiaaliset vaikutukset; tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit Toimintaan liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä aina toiminnan ja toimintaympäristön muuttuessa. Rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmän johdon katselmukset toteutettiin 100-prosenttisesti. Kalustoturvallisuusjärjestelmän auditoinneista toteutettiin vain osa johtuen organisaatiomuutoksesta ja uuden organisaation käyttöönotosta. Kaikki tuotantoyksiköt auditoidaan vuonna 2016.
G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat Case: Ylinopeus johti vaaratilanteeseen Varoituksiin johtaneita poikkeamia oli 15.
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Liiketoiminta, VR Matkustajaliikenne,
Liiketoiminta, VR Transpoint,
Liiketoiminta, VR Track
Markkinointiviestintä
G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien rikkomusten määrä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
G4-PR8 Yksityisyyden suojan rikkomusten lukumäärä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
Määräystenmukaisuus
G4-PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia