• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Sanasto

  Biodiesel

  Uusiutuvista luonnon raaka-aineista jalostettu, dieselöljyä vastaava polttoaine.

  CEE-alue

  Itäisen Keski-Euroopan maat

  Cross border -liikenne

  Rajat ylittävä logistiikkaliikenne Suomen ja Venäjän, Baltian maiden ja keskisen Itä-Euroopan välillä.

  CER

  Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö (Community of European railway and infrastructure companies).

  Ekosähkö

  Sähköä, joka tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten vesi- tai tuulivoimalla, puupolttoaineilla tai aurinkokennoilla. Sen tuotanto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä, eikä se siis vaikuta ilmastoon haitallisesti. Vesivoimasta ekosähköksi lasketaan vain niin sanottu vanha vesivoima, sillä uusien koskien valjastaminen ja tekoaltaiden rakentaminen aiheuttaa ympäristöhaittoja.

  Energiatehokkuus

  Tuotteen aiheuttama ympäristörasitus verrattuna sen tarjoamaan hyötyyn, kuten palveluun tai taloudelliseen tulokseen.

  Fossiiliset polttoaineet

  Hiilipohjaisia, uusiutumattomia polttoaineita tai niiden johdannaisia, kuten bensiini, dieselöljy, kevyt polttoöljy, kivihiili ja maakaasu.

  FTL-Rail

  Logistiikka-asiakkaille tarjottava kokonaisratkaisu, jossa rautatie- ja maantielogistiikan palvelut täydentävät toisiaan.

  GRI

  GRI eli Global Reporting Initiative on kansainvälinen yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto. Sen tavoitteena on muun muassa yhtenäistää raportoinnin mittaamista ja kehittää yhteiskuntavastuun raportoinnin käytäntöjä tilinpäätösraportointia vastaavalle tasolle maailmanlaajuisesti.

  GSM-R

  Digitaalinen, GSM-verkossa toimiva liikenneviestintäjärjestelmä, jonka kautta veturinkuljettajat, vaihtotyönjohtajat ja liikenteenohjaajat pitävät yhteyttä.

  Henkilökilometri, hkm

  Henkilöliikenteen suoritteen yksikkö, yhden matkustajan kulkema yhden kilometrin matka. 

  Hiilidioksidi, CO2

  Fossiilisten polttoaineiden palaessa syntyvä kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta.

  Ilmastonmuutos

  Maan ilmastossa tai paikallisissa ilmastoissa tapahtuva muutos. Suomen kielessä ilmastonmuutoksella on tarkoitettu viime aikoina yleensä ihmisen toimista johtuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.

  Kasvihuonekaasut

  Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään voimistavat ilmastonmuutosta. VR Groupin toiminnan seurauksena kasvihuonekaasuista syntyy lähinnä hiilidioksidia.

  Liikennevirasto (LiVi)

  Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikennevirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Ratahallintokeskuksen tehtävät siirtyivät Liikenneviraston rautatieosastolle, joka huolehtii rataverkon ylläpitämisestä, rakentamisesta ja kehittämisestä. Virasto vastaa myös rataverkon kunnosta ja liikenteenohjauksesta. www.liikennevirasto.fi.

  Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi)

  Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Rautatieviraston tehtävät siirtyivät TraFin rautatietoimialan vastuulle. TraFin vastuulle kuuluu muun muassa Suomen rautatieturvallisuuden kehittäminen. www.trafi.fi

  LIPASTO

  VTT:n Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. http://lipasto.vtt.fi/

   

  Ohjausvaunu

  Ohjausvaunussa yhdistyvät veturin ja matkustajavaunun ominaisuudet. Vaunussa on ohjaamo ja istumapaikkoja matkustajille. Ohjausvaunun avulla junaa voidaan ohjata molemmista päistä ilman veturinvaihtoa. Junan toisessa päässä tulee aina olla veturi.

  Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)

  Oikeusministeriön alainen virasto, joka tutkii Suomessa sattuneet suuronnettomuudet riippumatta niiden laadusta sekä kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. www.onnettomuustutkinta.fi

  OSJD

  Itä-Euroopan, IVY-maiden ja muutamien Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö (Organisation for Railway Cooperation).

  Perinnemaisema

  Maaseutumaisema, joka on muovautunut perinteisten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen ja niiton seurauksena. Perinnemaisemia ovat muiden muassa niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet ja merenrantaniityt.

  Päästökauppa

  Järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään. Päästökaupalla pyritään kustannustehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä.

  Radan päällysrakenne

  Radan päällysrakenne koostuu tukikerroksesta sekä raiteesta. Tukikerros on yleensä sepeliä. Se pitää raiteen oikeassa asennossa, jakaa kuormia ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskosta, kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja muista erikoisrakenteista.

  Radan turvalaitteet

  Rataverkolla on erilaisia turvalaitteita, joiden tarkoituksena on osaltaan taata junien turvallinen liikennöinti. Ohjaus- ja turvalaitteisiin kuuluvat muun muassa junien kulunvalvonnan ratalaitteet, ratapihojen ja ratalinjojen ohjauslaitteet sekä tasoristeyksien varoituslaitteet.

  Ratapihatoiminnot

  Matkustaja- ja tavarajunien valmisteluun ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Pitää sisällään myös vaihtotyöt.

  RFID

  Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen etätunnistusmenetelmä. RFID-tekniikassa vaunuihin ja vetureihin kiinnitetään tunnisteet, jotka voidaan lukea liikkuvasta kalustosta käsipäätteen avulla tai rataan asennetulla lukupisteellä. Tekniikan avulla kuljetusten seuranta paranee ja vaunukierto tehostuu.

  Sillansiirto

  Silta rakennetaan valmiiksi tien tai rautatien sivussa ja siirretään valmiina paikoilleen erikoiskalustoa käyttäen. Sillansiirtotekniikan etuna on, että siltatöiden aikana liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

  Sähkömoottorijuna

  Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen Sm1-, Sm2- ja kaupunkijunat (Sm4 ja Sm5) sekä kaukoliikenteen Pendolinot (Sm3). Käytetään myös nimitystä sähköjuna.

  Sähköveto

  Sähköenergiaa käyttävä sähköveturi tai sähkömoottorijuna.

  Taloudellinen ajotapa

  Taloudellisella ajotavalla tähdätään energiankulutuksen vähentämiseen. Käytännössä se tarkoittaa maaston, käytettävissä olevan ajoajan ja junan liike-energian tehokasta hyödyntämistä sekä liikennetilanteiden ennakoimista.

  Tapaturmataajuus

  Kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

  Telematiikka

  Tietojen käsittelyn ja tiedonsiirtotekniikan samanaikaista käyttöä. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista teletekniikka ja informatiikka.

  Tonnikilometri, tkm

  Tavaraliikenteen suoriteyksikkö, joka tarkoittaa yhden tonnin kuorman kuljettamista yhden kilometrin matkan.

  Transitokuljetukset

  Suomen kautta kolmanteen maahan suuntautuvaa liikennettä. Pääosa VR Transpointin transitokuljetuksista tulee Venäjältä ja jatkaa Suomen satamien kautta länteen.

  Työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti

  Osoitus siitä, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmä on auditoinnissa todettu OHSAS 18001 -standardin mukaiseksi.

  Työturvallisuustuokio

  Tilaisuus, jossa esimiehet käyvät henkilöstön kanssa läpi sattuneita työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita ja keskustelevat ajankohtaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

  Täyttöaste

  Mittaa kuljetetun kuorman suhdetta maksimikuormaan.

  UIC

  Kansainvälinen rautatieliitto (International Union of Railways). www.uic.asso.fr

  UITP

  Kansainvälinen julkisen liikenteen liitto (International Association of Public Transport). www.uitp.org

  Uusiutuva energia

  On energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten virtaavasta vedestä, tuulesta, auringosta tai puusta.

  Vaaralliset aineet

  Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä, räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuutensa tai muun ominaisuutensa vuoksi.

  Vaihtotyö

  Ratapihoilla tapahtuva vaunujen siirtely ja junien kokoonpano sekä vaunujen toimittaminen asiakkaiden käyttöön kuormaus- ja purkupaikoille.

  VAK

  Vaarallisten aineiden kuljetukset. Ks. vaaralliset aineet.

  Vetokalusto

  Konevoimalla liikkuvat veturit, moottorijunat, pienveturit ja rata-autot.

  Yhdistetyt kuljetukset

  Rahti on koko kuljetuksen ajan samassa yksikössä, ja kuljetukseen käytetään vähintään kahta eri kuljetusmuotoa. Pitkä runko-kuljetus toteutetaan rauta- tai vesiteitse, lyhyet jakelu- ja noutokuljetukset maanteitse.

  Ympäristösertifikaatti

  Osoitus siitä, että yrityksen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on auditoinnissa todettu ISO 14001 -standardin mukaiseksi.