• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Maaperä ja maisema

  • VR Group on sitoutunut toimimaan niin, ettei sen toiminta aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
  • Tavoitteena on, että vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
  • Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja vuonna 2015. Sen sijaan merkittäviä kalustovuotoja tapahtui kolme.

  Vaarallisten aineiden kuljetukset

  Kotkan Mussalon, Tohmajärven Niiralan ja Haminan Poitsilan ratapihoilla järjestettiin vuoden 2015 aikana suuronnettomuusharjoitukset, joissa testattiin turvallisuus- ja pelastuspalvelujen toimivuutta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Harjoituksissa tapahtui kuvitteellinen säiliövaunuvuoto. Harjoitukseen osallistuivat hätäkeskus, pelastuslaitokset, poliisi, Rajavartiolaitos, Liikennevirasto, VR Group, VR Transpointin rautatielogistiikka, VR Track Oy, Finrail sekä harjoitusalueiden läheiset yritykset ja toimijat, kuten satamalaitokset.

  Loppuvuodesta VR Transpoint ja pelastuslaitokset tiedottivat yrityksille ja kotitalouksille suuronnettomuuksiin varautumisesta vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvien ratapihojen läheisyydessä. Tiedottaminen toteutettiin VR Transpointin ja pelastuslaitosten yhteisellä turvallisuustiedotteella.

  Tiedotteessa kerrottiin yleisesti, millaisia vaaroja ratapihalla kuljetettaviin aineisiin liittyy, miten tulee toimia onnettomuuden tapahduttua, ja mistä saa lisätietoja. Tiedotteessa oli myös sekä VR Transpointin että alueen pelastuslaitoksen yhteystiedot.

  Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säädösten mukaan rautatieyrityksellä on oltava ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin nimeämille ratapihoille, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Lisäksi pelastuslaitokset laativat kyseisille ratapihoille omaa toimintaansa koskevat ulkoiset pelastussuunnitelmat, joita pelastuslaki edellyttää. Sisäministeriön asetuksen mukaan suunnitelmista ja suuronnettomuuksiin varautumisesta on tiedotettava kaikille henkilöille ja yhteisöille, joiden turvallisuuteen mahdollinen suuronnettomuus voi vaikuttaa.

  Trafin nimeämiä vaarallisten aineiden kuljetusratapihoja ovat Vainikkala, Kotkan Mussalo, Haminan Poitsila, Kouvola, Sköldvik, Riihimäki, Tampereen Viinikka, Turku, Oulu, Joensuu, Niirala, Kokkola ja Ykspihlaja.

  Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostaminen

  Konsernilla on pitkä historia ja useita kiinteistöjä, joilla vuosikymmeniä sitten tapahtuneet maaperän pilaantumiset edellyttävät riskien hallintaa. Jo vuosien ajan VR Group on puhdistanut aikoinaan kaluston kunnossapidon ja tankkauksen yhteydessä pilaantunutta maata.

  Vuonna 2015 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen käytettiin 1,1 (1,5) miljoonaa euroa. Maaperää puhdistettiin Helsingissä, Nivalassa, Oulussa, Riihimäellä ja Turussa. Nivalassa puhdistettiin maata veturivuodon jäljiltä. Muissa kohteissa kyse oli alueen rakentamisesta tai käyttötarkoituksen muuttamisesta.

  Viranomaisten vaatimia pohjavesiseurantoja tehtiin Helsingin varikolla, Hyvinkään konepajalla, Kaipiaisten kiskohitsaamolla, Karjaan kiinteistöllä, Kokkolan veturitallilla, Kouvolan varikolla, Mikkelin veturitallilla, Pasilan entisellä konepaja-alueella, Porin veturitallilla, Riihimäen varikolla ja Turun varikolla. Riihimäen varikolla poistettiin öljyä pohjavedestä pumppaamalla.

  Kolme merkittävää vuotoa

  Merkittäviä kaluston polttoaine- tai öljyvuotoja tapahtui vuoden aikana kolme.

  Nivalassa maaperään pääsi arviolta lähes 3 000 litraa polttoöljyä raiteelta suistuneesta veturista huhtikuun alussa. Polttoainetta pääsi valumaan myös raiteen vieressä kulkevaan sivuojaan. Ojaan rakennettiin maapatoja, joiden avulla polttoainevuotoa saatiin rajattua. Öljyä myös imeytettiin imeytysaineella ja poistettiin imuautolla. Kesäkuussa alueella tehtiin maa-aineksen vaihtoa. Kaikkea öljyistä maata ei tuolloin kuitenkaan saatu poistettua, ja syyskuussa tehtiin vielä maaperätutkimus pilaantuneeksi jääneen alueen laajuuden ja pilaantuneen maan määrän selvittämiseksi. Lopun pilaantuneen maan poistaminen rata-alueelta vaatii raiteiden purkamista. Koska kohde ei sijaitse geologialtaan herkäksi luokiteltavalla alueella, ei kunnostusta katsota kiireelliseksi, ja öljyhiilivedyillä pilaantunut maa-aines voidaan poistaa esimerkiksi radan kunnossapitotöiden yhteydessä.

  Kesällä tapahtui kaksi vuotoja aiheuttanutta tasoristeysonnettomuutta Pellossa ja Rovaniemellä. Pellossa kesäkuun lopulla junan veturi vaurioitui ja siitä valui noin 1 200 litraa dieselöljyä ratapenkkaan. Osa öljystä saatiin imeytettyä ja kerättyä pois. Rovaniemellä heinäkuun alussa sorarekka osui veturin kylkeen vaurioittaen veturia ja rikkoi junan sähköveturin muuntajaöljysäiliön. Arvioiden perusteella noin 2 000 litraa muuntajaöljyä valui ratapenkkaan. Lisäksi rekan hydrauliikkaöljyt pääsivät leviämään tasoristeyksen alueelle. Pelastuslaitos tukki veturin vuotavan säiliön sekä imeytti osan sorarekan hydrauliikkaöljyistä.

  Molemmissa kohteissa tehtiin koekuoppatutkimukset pilaantuneen alueen laajuuden selvittämiseksi. Kumpikaan kohde ei sijaitse pohjavesialueella, joten tehtyjen tutkimusten perusteella vahingoista ei todettu koituvan merkittävää ympäristöriskiä. Pilaantunut maa-aines tullaan kuitenkin poistamaan viimeistään radan kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä.

  Vastuiden selvittelyä

  Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta vastuiden selvittely on edelleen kesken. Alueella on historian aikana ollut monta toimijaa, ja pilaantuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Osittain syynä ovat olleet lakkautetun Valtionrautateiden aikaiset toiminnot ratapihalla. VR Group on kunnostanut omistamansa varikkoalueen maaperää, eikä kyseiseltä alueelta tutkimusten perusteella enää joudu haitta-aineita Pajuluoman maastoon.

  Etelä-Pohjanmaan ely-keskus pyysi kesällä 2014 hallintopakkohakemuksellaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa määräämään ensisijaisesti VR Groupin ja Liikenneviraston sekä toissijaisesti Suomen valtion puhdistamaan pilaantuneet sedimentit yhden kilometrin matkalta. Asian käsittely on edelleen kesken.

  Tulevaisuudennäkymät

  VR Group kehittää toimintaansa edelleen, jotta kalustosta aiheutuvia kemikaalivuotoja ei tapahtuisi.

  Maaperän puhdistamista jatketaan erityisesti maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä. VR Groupin omistamat alueet kaupunkien keskustoissa ovat haluttuja kohteita sekä liike- että asuntorakentamiselle. Kaupunkirakenteen muuttuminen ja tiivistyminen lisää tarvetta myös alueiden kunnostamiselle.