• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto 65 366 90 378
  Oikaisut liikevoittoon 1) 92 014 97 641
  Käyttöpääoman muutos -21 759 12 588
  Saadut korot 1 912 2 929
  Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -5 836 -5 116
  Saadut osingot 152 320
  Maksetut välittömät verot -6 757 -2 726
  Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 125 092 196 013
  Investointien rahavirta
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -91 022 -125 884
  Käyttöomaisuuden myynnit 22 082 30 620
  Muutokset osuuksissa osakkuusyrityksissä 2) 6 544 0
  Myydyt tytäryritykset 3) -4 842 0
  Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 15 315 -4 294
  Pitkäaikaisten saamisten muutos 71 256
  Investointien rahavirta yhteensä -51 853 -99 302
  Kassavirta ennen rahoitusta 73 239 96 711
  Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten velkojen muutos 385 -303
  Lyhytaikaisten velkojen muutos 20 -88
  Maksetut osingot -100 003 -30 000
  Vähemmistölle maksetut osingot -413 -626
  Rahoituksen rahavirta yhteensä -100 012 -31 018
  Rahavarojen muutos -26 773 65 693
  Rahavarat 1.1. 330 996 265 303
  Rahavarat 31.12. 304 223 330 996
  1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.
  2) VR Track Oy luopui kesäkuun lopussa 2015 kiskohitsaamon ja vaihdetuotannon liiketoimista. Näitä liiketoimia jatkamaan perustettiin Vossloh-yhtiöiden kanssa yhteistyöyritykset, joista VR Track Oy omisti 40 % tilikauden 2015 lopussa.
  3) Tytäryritysten myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla.