KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 65 366 90 378
Oikaisut liikevoittoon 1) 92 014 97 641
Käyttöpääoman muutos -21 759 12 588
Saadut korot 1 912 2 929
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -5 836 -5 116
Saadut osingot 152 320
Maksetut välittömät verot -6 757 -2 726
Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 125 092 196 013
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -91 022 -125 884
Käyttöomaisuuden myynnit 22 082 30 620
Muutokset osuuksissa osakkuusyrityksissä 2) 6 544 0
Myydyt tytäryritykset 3) -4 842 0
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 15 315 -4 294
Pitkäaikaisten saamisten muutos 71 256
Investointien rahavirta yhteensä -51 853 -99 302
Kassavirta ennen rahoitusta 73 239 96 711
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos 385 -303
Lyhytaikaisten velkojen muutos 20 -88
Maksetut osingot -100 003 -30 000
Vähemmistölle maksetut osingot -413 -626
Rahoituksen rahavirta yhteensä -100 012 -31 018
Rahavarojen muutos -26 773 65 693
Rahavarat 1.1. 330 996 265 303
Rahavarat 31.12. 304 223 330 996
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.
2) VR Track Oy luopui kesäkuun lopussa 2015 kiskohitsaamon ja vaihdetuotannon liiketoimista. Näitä liiketoimia jatkamaan perustettiin Vossloh-yhtiöiden kanssa yhteistyöyritykset, joista VR Track Oy omisti 40 % tilikauden 2015 lopussa.
3) Tytäryritysten myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla.