• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 1 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Toimialakohtainen jakauma
  Matkustajaliikenne
  Junaliikenne 412 171 443 330 412 250 443 431
  Bussiliikenne 88 208 90 240 0 0
  Catering- ja ravintolatoiminta 34 374 32 754 0 0
  VR Transpoint
  Junaliikenne 292 952 334 227 293 568 334 933
  Autoliikenne 87 503 101 112 61 141 64 561
  VR Track 300 472 313 965 0 0
  Muut palvelut 15 734 51 600 19 319 19 225
  Yhteensä 1 231 415 1 367 227 786 278 862 150
  Maantieteellinen jakauma
  Kotimaa 1 140 025 1 289 941 786 278 862 150
  Muu Eurooppa 91 391 77 286 0 0
  Yhteensä 1 231 415 1 367 227 786 278 862 150
  Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 249,0 M€ (256,7 M€).
  2 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Vuokratuotot 17 190 18 161 24 049 24 985
  Pysyvien vastaavien myyntivoitot 23 264 23 941 17 933 23 216
  Muut tuotot 19 701 17 936 33 338 31 754
  Yhteensä 60 155 60 038 75 320 79 954
  3 Materiaalit ja palvelut (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
  Ostot tilikauden aikana -193 790 -217 990 -105 172 -128 762
  Varaston muutos 1 909 2 762 3 544 5 554
  Ulkopuolisilta ostetut palvelut -170 698 -192 249 -87 476 -99 817
  Yhteensä -362 580 -407 477 -189 104 -223 025
  4 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut
  Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:
  Konserni
  2015 2014
  Matkustajaliikenne 2 720 2 743
  VR Transpoint 1 472 1 637
  VR Track 1 739 1 857
  Kunnossapito 1 156 1 262
  Junaliikennöinti 1 198 1 413
  Finrail Oy 0 432
  Muut konsernipalvelut 330 345
  Yhteensä 8 615 9 689
  Henkilöstökulut (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Palkat ja palkkiot -396 027 -445 107 -258 478 -279 424
  Eläkekulut -65 496 -73 620 -43 074 -46 093
  Muut henkilösivukulut -29 781 -31 692 -16 014 -17 844
  Yhteensä -491 304 -550 418 -317 566 -343 360
  Johdon palkat ja palkkiot (1 000€)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Toimitusjohtajat -2 175 -2 352 -768 -798
  Hallitusten jäsenet -333 -291 -319 -291
  Hallintoneuvosto -54 -50 -54 -50
  Yhteensä -2 562 -2 693 -1 141 -1 139
  VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.