1 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Toimialakohtainen jakauma
Matkustajaliikenne
Junaliikenne 412 171 443 330 412 250 443 431
Bussiliikenne 88 208 90 240 0 0
Catering- ja ravintolatoiminta 34 374 32 754 0 0
VR Transpoint
Junaliikenne 292 952 334 227 293 568 334 933
Autoliikenne 87 503 101 112 61 141 64 561
VR Track 300 472 313 965 0 0
Muut palvelut 15 734 51 600 19 319 19 225
Yhteensä 1 231 415 1 367 227 786 278 862 150
Maantieteellinen jakauma
Kotimaa 1 140 025 1 289 941 786 278 862 150
Muu Eurooppa 91 391 77 286 0 0
Yhteensä 1 231 415 1 367 227 786 278 862 150
Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 249,0 M€ (256,7 M€).
2 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Vuokratuotot 17 190 18 161 24 049 24 985
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 23 264 23 941 17 933 23 216
Muut tuotot 19 701 17 936 33 338 31 754
Yhteensä 60 155 60 038 75 320 79 954
3 Materiaalit ja palvelut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana -193 790 -217 990 -105 172 -128 762
Varaston muutos 1 909 2 762 3 544 5 554
Ulkopuolisilta ostetut palvelut -170 698 -192 249 -87 476 -99 817
Yhteensä -362 580 -407 477 -189 104 -223 025
4 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:
Konserni
2015 2014
Matkustajaliikenne 2 720 2 743
VR Transpoint 1 472 1 637
VR Track 1 739 1 857
Kunnossapito 1 156 1 262
Junaliikennöinti 1 198 1 413
Finrail Oy 0 432
Muut konsernipalvelut 330 345
Yhteensä 8 615 9 689
Henkilöstökulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Palkat ja palkkiot -396 027 -445 107 -258 478 -279 424
Eläkekulut -65 496 -73 620 -43 074 -46 093
Muut henkilösivukulut -29 781 -31 692 -16 014 -17 844
Yhteensä -491 304 -550 418 -317 566 -343 360
Johdon palkat ja palkkiot (1 000€)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Toimitusjohtajat -2 175 -2 352 -768 -798
Hallitusten jäsenet -333 -291 -319 -291
Hallintoneuvosto -54 -50 -54 -50
Yhteensä -2 562 -2 693 -1 141 -1 139
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.