• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
  Konsernitilinpäätöksen laajuus
  Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä liitetietojen kohdassa sijoitukset.
  Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yhtiön pääkonttorista Vilhonkatu 13, PL 488, 00101 Helsinki.
  Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  Sisäinen osakkeenomistus
  Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa muodostunut konsernin liikearvo poistetaan 5 vuodessa.
  Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
  Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.
  Vähemmistöosuudet
  Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.
  Osakkuusyritykset
  Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään.
  Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
  Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti. Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2014 12 kuukautta.
  Pitkäaikaisten projektien tuloutus
  VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritellään projektiseurannassa toteutuneiden kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan valmistusastetta vastaava osuus projektien ennustetuista kokonaistuotoista.
  Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennustetusta tappiosta kirjataan pakollisiin varauksiin.
  Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet
  Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana työnä on valmistettu käyttöomaisuutta 15,2 M€ (24,7 M€).
  Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömiin valmistuskustannuksiin. Keskeneräiset työt sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet muuttuvat kustannukset. Vaihto-omaisuuden omat työt sisältävät myös osuuden kiinteistä kustannuksista.
  Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.
  Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumukset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin.
  Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on yhdistelty tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.
  Eläkkeet
  Henkilöstön lakisääteinen eläkevakuutus (TyEL) on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Osalle henkilöstöstä on järjestetty lisäeläketurva VR Eläkesäätiössä. Eläkesäätiö on suljettu 1.7.1995. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuului 1576 työntekijää vuoden 2015 lopussa. Vuonna 2015 VR Eläkesäätiöön ei ole maksettu kannatusmaksuja. Eläkevastuut on katettu täysimääräisesti.
  Emoyhtiön tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
  Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti. Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2014 12 kuukautta.