22 Riita-asiat
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt 5.790.000 euroa. Asiaa ei ole käsittely vielä tuomioistuimessa. Oy Pohjolan Liikenne Ab ja VR-Yhtymä Oy kiistävät kaikki KKV:n väitteet ja seuraamusmaksuesityksen. Tämän vuoksi seuraamusmaksuesitystä ei ole huomioitu tilinpäätöksessä.
Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.
23 Konsernin tunnusluvut
2015 2014 2013 2012 2011
Toiminnan laajuus
Liikevaihto M€ 1 231 1 367 1 421 1 438 1 437
Tase M€ 1 801 1 877 1 809 1 774 1 748
Bruttoinvestoinnit M€ 90 120 157 122 163
- suhteessa liikevaihtoon % 7,3 8,8 11,0 8,5 11,3
Henkilöstö keskimäärin 8 615 9 689 10 234 11 080 11 391
Kannattavuus
Liikevoitto M€ 65,4 90,4 70,6 52,4 20,9
- suhteessa liikevaihtoon % 5,3 6,6 5,0 3,6 1,5
Tulos M€ 50,0 67,6 65,3 38,8 15,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,5 5,9 4,8 3,9 1,7
Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,5 4,5 4,6 2,9 1,6
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 83,5 82,5 83,5 82,2 81,0
Maksuvalmius
Quick Ratio 2,4 2,2 2,0 1,7 1,3
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100
Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos) * 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot
Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat
Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot