• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 22 Riita-asiat
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt 5.790.000 euroa. Asiaa ei ole käsittely vielä tuomioistuimessa. Oy Pohjolan Liikenne Ab ja VR-Yhtymä Oy kiistävät kaikki KKV:n väitteet ja seuraamusmaksuesityksen. Tämän vuoksi seuraamusmaksuesitystä ei ole huomioitu tilinpäätöksessä.
  Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.
  23 Konsernin tunnusluvut
  2015 2014 2013 2012 2011
  Toiminnan laajuus
  Liikevaihto M€ 1 231 1 367 1 421 1 438 1 437
  Tase M€ 1 801 1 877 1 809 1 774 1 748
  Bruttoinvestoinnit M€ 90 120 157 122 163
  - suhteessa liikevaihtoon % 7,3 8,8 11,0 8,5 11,3
  Henkilöstö keskimäärin 8 615 9 689 10 234 11 080 11 391
  Kannattavuus
  Liikevoitto M€ 65,4 90,4 70,6 52,4 20,9
  - suhteessa liikevaihtoon % 5,3 6,6 5,0 3,6 1,5
  Tulos M€ 50,0 67,6 65,3 38,8 15,3
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,5 5,9 4,8 3,9 1,7
  Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,5 4,5 4,6 2,9 1,6
  Vakavaraisuus
  Omavaraisuusaste % 83,5 82,5 83,5 82,2 81,0
  Maksuvalmius
  Quick Ratio 2,4 2,2 2,0 1,7 1,3
  Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
  Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100
  Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
  Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos) * 100
  Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
  Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
  Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot
  Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat
  Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot