• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä

  Esimiestyölle kiitosta

  VR Group on viime vuosina kehittänyt esimiestyötä uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytointeihin sekä -valmennuksiin. Esimiesten onnistumista työssään arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksen yhteydessä.

  Esimiestyön saamat arviot ovat parantuneet 10 vuoden aikana huomattavasti, samoin kokemus siitä, miten työnantaja panostaa työhyvinvoinnin ylläpitoon. Näihin henkilöstön arkeen vahvasti liittyviin henkilöstötutkimuksen tuloksiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman vuodesta 2014 (3,64).

  Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta ja kannustavat yhteistyöhön, viestivät työhön liittyvistä asioista ja muutoksista sekä tarttuvat ongelmiin paremmin kuin ennen.

  Kehityskeskustelujen kattavuus on naisten osalta 80 prosenttia ja miesten osalta 81 prosenttia.

  Vuonna 2014 lanseerattua Menestyvän esimiestyön mallin jalkauttamista on jatkettu vuonna 2015. Lisäksi tarjotaan erilaisia teemavalmennuksia muun muassa esimiesten vuorovaikutusvalmennusta.

  Työkaluja vuorovaikutukseen

  Verstas, yrityksen intranet, sai uuden teknisen alustan ja uudet toiminnallisuudet vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 aikana se on tullut osaksi henkilöstön arkea, samoin kuin yhteisöpalvelu Yammer ja henkilöstölle pidettävät sähköiset kyselytunnit, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus kysellä johdolta ajankohtaisista asioista.

  Konsernin henkilöstöstä suuri osa on liikkuvassa työssä tai vuorotyössä, joten henkilöstöä on vaikea tavoittaa. Uudet työkalut ja sovellukset ovat tuoneet tähän valtavasti lisää mahdollisuuksia.

  Viimeisen kolmen vuoden aikana suurimmalle osalle henkilöstöstä on annettu työvälineeksi älypuhelimet tai -tabletit. Niiden avulla he saavat työhönsä liittyvää tietoa ja voivat osallistua keskusteluun työhön liittyvistä asioista aivan uudella tavalla.

  Henkilöstön käytössä olevat viestintäkanavat:

  • Intranet
  • Keskustelukanava (Yammer)
  • Sähköiset kyselytunnit
  • Blogit, sisäinen ja ulkoinen

  Ideat kehiin – koko henkilöstön ideakanava

  Ideat kehiin on koko henkilöstölle suunnattu digitaalinen ideakanava, jossa jokainen voi osallistua oman työpaikan ja koko konsernin kehittämiseen. Ideakanavalle ovat tervetulleita myös mielipiteet, palautteet, ongelmat, ja sitä kautta voi kertoa myös parhaista käytännöistä. Ideat kehiin -sovelluksessa käsitellään myös työsuhdekeksintöjä ja innovaatioita. Ideoita kehitetään yhdessä myös Liikenneviraston ja HSL:n kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä saamme asiakkaita hyödyntäviä parannuksia prosesseihin ja palveluun.

  Lisäksi henkilöstöllä sekä matkustajaliikenteen kanta-asiakkailla, veturilaisilla testataan säännöllisesti uusia palvelukonsepteja. Syksyllä 2015 testasimme esimerkiksi uuden lippuautomaatin prototyyppiä ja loppuvuodesta 2015 asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla uutta aikatauluhakua.

  Innokampus-yhteistyöprojekti

  Matkustajaliikenne ja Innokampus Oy aloittivat loppuvuodesta 2015 vuoden mittaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdessä suomalaisten nuorten kanssa ideoida ja löytää uusia tapoja ja keinoja kehittää tulevaisuuden junapalveluita. Yhteistyössä tarkastellaan junapalveluiden kehittämistä erityisesti nuorten näkökulmasta ja pohditaan, kuinka nostaa juna nuorten ykköskulkuvälineeksi joukkoliikenteessä.

  TET 2.0

  Vuonna 2015 Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettiin TET 2.0 -jakso, jossa lukiolaiset miettivät matkustajaliikenteen palveluita nuoren näkökulmasta. Viikon aikana nuoret suunnittelivat #IloinenMatka-aiheisen Instagram-kilpailun sekä asiakaspalvelua piristävän Hymykampanjan.

  Hyvää käytöstä VR Groupin työpaikoilla

  VR Groupin työpaikoilla ei hyväksytä epäasiallista kohtelua, häirintää tai työsyrjintää. Epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi työpaikoille luotiin ”Hyvän käytöksen pelisäännöt”, jotka julkaistiin syksyllä 2015. Yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, avoimuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen sekä hyvään käytökseen. Hyvän käytöksen edistämiseksi ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi luotiin sovunrakentaja-valmennus, jossa koulutetaan esimiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sovunrakentamiseen työyhteisöissä. Valmennuksen käyneistä kootaan verkosto, joka varmistaa osaltaan hyvää käytöstä ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita.

  Monimuotoisuussitoumus

  Syyskuussa allekirjoitettiin FIBS-Yritysvastuuverkoston Monimuotoisuussitoumus ja liityttiin Monimuotoisuusverkoston toimintaan. Sitoumuksen myötä lupauduttiin kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä organisaatiossa.

  Monimuotoisuussitoumuksen neljä periaatetta ovat:

  • Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

  • Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

  • Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

  • Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

  Muutosten tuki

  Muutosten kohteeksi joutuvaa henkilöstöä VR Group tukee laajennetun muutosturvan keinoin. Hallitus hyväksyy vuosittain periaatteet laajennetulle muutosturvalle.

  Tuotannollisten tai taloudellisten syiden takia irtisanotuksi tulleilla henkilöillä on ollut mahdollisuus osallistua joko laajennettuun työnhakuvalmennukseen, tai tarpeen vaatiessa erikseen räätälöitävään työnhakuvalmennukseen. Lisäksi henkilöistä on kerätty haastatteluilla kattavat tiedot uudelleensijoitusta varten. Muutosturvaprosessin mukaisesti käytössä ovat olleet myös laajennetut työterveyspalvelut. Irtisanomisen vaihtoehtona henkilö on voinut ottaa eropaketin.

  Muutosturvainfotilaisuuksissa on käyty läpi muutosturvaprosessi ja työsuhteen päättymiseen liittyviä asioita. Lisäksi henkilöiden tukena muutostilanteessa on toiminut HR-palvelukanava, josta henkilöt ovat saaneet tukea keskitetysti koko prosessin ajan.

  Esimiehille ja työyhteisöille on järjestetty räätälöityjä valmennuksia muutostilanteen hallintaan.

  Palkitseminen

  VR Groupin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa yksilöitä ja ryhmiä toimimaan yhdensuuntaisesti kohti konsernin strategisia tavoitteita. Palkitseminen on kytketty toimintasuunnitelmista johdettuihin tavoitteisiin. Niiden painopiste on asiakaslähtöisyydessä ja muutoksen läpiviennissä laadukkaan johtamisen, sekä toimintaa uudistavien ja tuottavuutta edistävien kehityshankkeiden avulla. VR-konsernin hallitus päättää vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteista ja rakenteesta.

  Palkitsemisen kokonaisuus VR-konsernissa
  Peruspalkka
  TES:n palkkajärjestelmät
  TES:n ulkopuoliset sopimuspalkat
  Lisäpalkkiot
  Edut
  Henkilöstölippu
  Liikunta- ja vapaa-ajan edut
  Työterveyshuolto
  Tulospalkkiot
  Henkilöstörahasto
  Esimiesten ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmä
  Johdon palkitsemisjärjestelmä
  Erikoispalkkiot
  Erinomainen työsuoritus
  Palvelusvuosimuistaminen
  Aloitepalkkiot
  Virkistyspäivät
  Ansiomerkit
  Mahdollisuus kehittyä
  Palaute
  Työssä oppiminen
  Ammatillinen täydennyskoulutus
  Talent Management
  Tulevaisuuden tekijät –valmennus
  Johdon ja avainhenkilöiden valmennukset
  Esimiesvalmennukset
  Vastuullinen työnantaja
  Vihreä ja kehittyvä toimiala
  Arvojen mukainen toiminta
  Johtamisen laatu
  Työvälineet ja työolosuhteet
  Työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  Jatkuvan parantamisen kulttuuri
  Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua
  Toimiva tiedonkulku
  Houkutteleva työnantajakuva sisäisesti ja ulkoisesti