Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä

Esimiestyölle kiitosta

VR Group on viime vuosina kehittänyt esimiestyötä uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytointeihin sekä -valmennuksiin. Esimiesten onnistumista työssään arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksen yhteydessä.

Esimiestyön saamat arviot ovat parantuneet 10 vuoden aikana huomattavasti, samoin kokemus siitä, miten työnantaja panostaa työhyvinvoinnin ylläpitoon. Näihin henkilöstön arkeen vahvasti liittyviin henkilöstötutkimuksen tuloksiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman vuodesta 2014 (3,64).

Henkilöstön mielestä esimiehet antavat palautetta ja kannustavat yhteistyöhön, viestivät työhön liittyvistä asioista ja muutoksista sekä tarttuvat ongelmiin paremmin kuin ennen.

Kehityskeskustelujen kattavuus on naisten osalta 80 prosenttia ja miesten osalta 81 prosenttia.

Vuonna 2014 lanseerattua Menestyvän esimiestyön mallin jalkauttamista on jatkettu vuonna 2015. Lisäksi tarjotaan erilaisia teemavalmennuksia muun muassa esimiesten vuorovaikutusvalmennusta.

Työkaluja vuorovaikutukseen

Verstas, yrityksen intranet, sai uuden teknisen alustan ja uudet toiminnallisuudet vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 aikana se on tullut osaksi henkilöstön arkea, samoin kuin yhteisöpalvelu Yammer ja henkilöstölle pidettävät sähköiset kyselytunnit, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus kysellä johdolta ajankohtaisista asioista.

Konsernin henkilöstöstä suuri osa on liikkuvassa työssä tai vuorotyössä, joten henkilöstöä on vaikea tavoittaa. Uudet työkalut ja sovellukset ovat tuoneet tähän valtavasti lisää mahdollisuuksia.

Viimeisen kolmen vuoden aikana suurimmalle osalle henkilöstöstä on annettu työvälineeksi älypuhelimet tai -tabletit. Niiden avulla he saavat työhönsä liittyvää tietoa ja voivat osallistua keskusteluun työhön liittyvistä asioista aivan uudella tavalla.

Henkilöstön käytössä olevat viestintäkanavat:

  • Intranet
  • Keskustelukanava (Yammer)
  • Sähköiset kyselytunnit
  • Blogit, sisäinen ja ulkoinen

Ideat kehiin – koko henkilöstön ideakanava

Ideat kehiin on koko henkilöstölle suunnattu digitaalinen ideakanava, jossa jokainen voi osallistua oman työpaikan ja koko konsernin kehittämiseen. Ideakanavalle ovat tervetulleita myös mielipiteet, palautteet, ongelmat, ja sitä kautta voi kertoa myös parhaista käytännöistä. Ideat kehiin -sovelluksessa käsitellään myös työsuhdekeksintöjä ja innovaatioita. Ideoita kehitetään yhdessä myös Liikenneviraston ja HSL:n kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä saamme asiakkaita hyödyntäviä parannuksia prosesseihin ja palveluun.

Lisäksi henkilöstöllä sekä matkustajaliikenteen kanta-asiakkailla, veturilaisilla testataan säännöllisesti uusia palvelukonsepteja. Syksyllä 2015 testasimme esimerkiksi uuden lippuautomaatin prototyyppiä ja loppuvuodesta 2015 asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla uutta aikatauluhakua.

Innokampus-yhteistyöprojekti

Matkustajaliikenne ja Innokampus Oy aloittivat loppuvuodesta 2015 vuoden mittaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdessä suomalaisten nuorten kanssa ideoida ja löytää uusia tapoja ja keinoja kehittää tulevaisuuden junapalveluita. Yhteistyössä tarkastellaan junapalveluiden kehittämistä erityisesti nuorten näkökulmasta ja pohditaan, kuinka nostaa juna nuorten ykköskulkuvälineeksi joukkoliikenteessä.

TET 2.0

Vuonna 2015 Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettiin TET 2.0 -jakso, jossa lukiolaiset miettivät matkustajaliikenteen palveluita nuoren näkökulmasta. Viikon aikana nuoret suunnittelivat #IloinenMatka-aiheisen Instagram-kilpailun sekä asiakaspalvelua piristävän Hymykampanjan.

Hyvää käytöstä VR Groupin työpaikoilla

VR Groupin työpaikoilla ei hyväksytä epäasiallista kohtelua, häirintää tai työsyrjintää. Epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi työpaikoille luotiin ”Hyvän käytöksen pelisäännöt”, jotka julkaistiin syksyllä 2015. Yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, avoimuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen sekä hyvään käytökseen. Hyvän käytöksen edistämiseksi ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi luotiin sovunrakentaja-valmennus, jossa koulutetaan esimiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sovunrakentamiseen työyhteisöissä. Valmennuksen käyneistä kootaan verkosto, joka varmistaa osaltaan hyvää käytöstä ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita.

Monimuotoisuussitoumus

Syyskuussa allekirjoitettiin FIBS-Yritysvastuuverkoston Monimuotoisuussitoumus ja liityttiin Monimuotoisuusverkoston toimintaan. Sitoumuksen myötä lupauduttiin kehittämään johtamista ja palvelukäytäntöjä organisaatiossa.

Monimuotoisuussitoumuksen neljä periaatetta ovat:

• Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

• Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

• Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

• Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Muutosten tuki

Muutosten kohteeksi joutuvaa henkilöstöä VR Group tukee laajennetun muutosturvan keinoin. Hallitus hyväksyy vuosittain periaatteet laajennetulle muutosturvalle.

Tuotannollisten tai taloudellisten syiden takia irtisanotuksi tulleilla henkilöillä on ollut mahdollisuus osallistua joko laajennettuun työnhakuvalmennukseen, tai tarpeen vaatiessa erikseen räätälöitävään työnhakuvalmennukseen. Lisäksi henkilöistä on kerätty haastatteluilla kattavat tiedot uudelleensijoitusta varten. Muutosturvaprosessin mukaisesti käytössä ovat olleet myös laajennetut työterveyspalvelut. Irtisanomisen vaihtoehtona henkilö on voinut ottaa eropaketin.

Muutosturvainfotilaisuuksissa on käyty läpi muutosturvaprosessi ja työsuhteen päättymiseen liittyviä asioita. Lisäksi henkilöiden tukena muutostilanteessa on toiminut HR-palvelukanava, josta henkilöt ovat saaneet tukea keskitetysti koko prosessin ajan.

Esimiehille ja työyhteisöille on järjestetty räätälöityjä valmennuksia muutostilanteen hallintaan.

Palkitseminen

VR Groupin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa yksilöitä ja ryhmiä toimimaan yhdensuuntaisesti kohti konsernin strategisia tavoitteita. Palkitseminen on kytketty toimintasuunnitelmista johdettuihin tavoitteisiin. Niiden painopiste on asiakaslähtöisyydessä ja muutoksen läpiviennissä laadukkaan johtamisen, sekä toimintaa uudistavien ja tuottavuutta edistävien kehityshankkeiden avulla. VR-konsernin hallitus päättää vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteista ja rakenteesta.

Palkitsemisen kokonaisuus VR-konsernissa
Peruspalkka
TES:n palkkajärjestelmät
TES:n ulkopuoliset sopimuspalkat
Lisäpalkkiot
Edut
Henkilöstölippu
Liikunta- ja vapaa-ajan edut
Työterveyshuolto
Tulospalkkiot
Henkilöstörahasto
Esimiesten ja asiantuntijoiden palkitsemisjärjestelmä
Johdon palkitsemisjärjestelmä
Erikoispalkkiot
Erinomainen työsuoritus
Palvelusvuosimuistaminen
Aloitepalkkiot
Virkistyspäivät
Ansiomerkit
Mahdollisuus kehittyä
Palaute
Työssä oppiminen
Ammatillinen täydennyskoulutus
Talent Management
Tulevaisuuden tekijät –valmennus
Johdon ja avainhenkilöiden valmennukset
Esimiesvalmennukset
Vastuullinen työnantaja
Vihreä ja kehittyvä toimiala
Arvojen mukainen toiminta
Johtamisen laatu
Työvälineet ja työolosuhteet
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen
Jatkuvan parantamisen kulttuuri
Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua
Toimiva tiedonkulku
Houkutteleva työnantajakuva sisäisesti ja ulkoisesti