• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 19 Vieras pääoma (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Pitkäaikainen vieras pääoma
  Velat muille
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 7 0 0
  Laskennallinen verovelka 84 904 80 291 0 0
  Muut velat 430 398 430 398
  Velat muille yhteensä 85 335 80 695 430 398
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 85 335 80 695 430 398
  Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
  Lyhytaikainen vieras pääoma
  Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
  Ostovelat 2 144 2 939
  Siirtovelat 1 043 738
  Muut velat 66 181 51 788
  Saadut ennakot 0 765
  Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä 69 368 56 230
  Velat osakkuusyrityksille
  Ostovelat 251 23 3 23
  Velat osakkuusyrityksille yhteensä 251 23 3 23
  Velat muille
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 27 0 0
  Ostovelat 50 314 57 703 30 355 33 535
  Siirtovelat 129 990 146 666 85 860 98 263
  Muut velat 23 022 31 460 9 642 14 876
  Saadut ennakot 24 498 20 288 6 212 5 988
  Velat muille yhteensä 227 824 256 144 132 069 152 661
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 228 076 256 167 201 440 208 915
  Siirtovelkojen olennaisimmat erät
  Konsernin siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 89,7 M€ (104,3 M€).
  Emoyhtiön siirtovelkojen merkittävimmät erät ovat palkkavelat 56,3 M€ (63,1 M€).
  20 Vastuusitoumukset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Annetut vakuudet
  Vuokravakuudet 0 0 137 263
  Kiinnitykset kiinteistöön 6 100 7 600 6 100 6 100
  Leasingvakuudet 0 0 8 240 9 108
  Muut annetut vakuudet 98 123 144 152 81 132 125 795
  Annetut vakuudet yhteensä 104 223 151 752 95 609 141 266
  Kenen puolesta annetut vakuudet
  Omasta puolesta 55 642 76 747 8 942 8 942
  Konserniyritysten puolesta 0 0 38 086 57 319
  Muiden puolesta 48 581 75 005 48 581 75 005
  Annetut vakuudet yhteensä 104 223 151 752 95 609 141 266
  Leasingvastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 30 075 27 978 19 134 16 930
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 236 757 254 137 186 693 198 711
  Leasingvastuut yhteensä 266 832 282 115 205 827 215 641
  Tyypillisesti leasingvastuiden sopimukset sisältävät ehdon leasingkohteen osto-optiosta ja/tai velvollisuuden ostajan nimeämisestä.
  Vuokravastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 189 6 641 995 1 679
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 6 124 8 084 1 979 0
  Vuokravastuut yhteensä 9 313 14 725 2 974 1 679
  Eläkevastuut
  VR Eläkesäätiön eläkevastuu oli 471,0 M€ vuoden 2015 lopussa ja se on katettu täysimääräisesti. VR Eläkesäätiö on ylikatteinen eli sillä on enemmän varoja kuin vastuita. VR-Yhtymä Oy on vuokrannut VR Eläkesäätiöltä kaksi maa-aluetta 10 vuoden vuokrasopimuksella.
  Muut vastuut
  VR-Yhtymä Oy:n sekä Siemens Oy:n ja Siemens AG:n muodostaman yhteenliittymän välillä on 12.2.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 80 sähköveturia, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 314,5 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2017-2026.
  Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n sekä Transtech Oy:n välillä on 31.3.2014 tehty sopimus, jossa tilataan 27 matkustajavaunua, niihin liittyvä dokumentaatio, varaosia, työkaluja ja koulutusta. Sitoumuksen arvo oli 86,8 M€ allekirjoitushetkellä. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2016-2017.
  21 Johdannaiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  Koronvaihtosopimukset 2015 2014 2015 2014
  Kohde-etuuden arvo 274 798 280 386 274 798 280 386
  Käypä arvo -42 535 -51 359 -42 535 -51 359
  Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -42 535 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Koronvaihtosopimusten pääoma 274,8M€ sisältää 8,1M€ ei-suojaavia sopimuksia ja niiden arvostus -0,96M€ on kirjattu tulokseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Öljyjohdannaiset 2015 2014 2015 2014
  Swap
  Käypä arvo -1 227 -1 315 -1 227 -1 315
  Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 7 200 6 000 7 200 6 000
  Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2016. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 227 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Sähköjohdannaiset 2015 2014 2015 2014
  Käypä arvo -17 120 -9 442 -17 120 -9 442
  Suojauksen määrä (MWh) 1 582 694 1 816 373 1 582 694 1 816 373
  Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Valuuttatermiinit 2015 2014 2015 2014
  Valuuttaswap 0 5 031 0 5 031
  Konsernilla ei ole valuuttatermiinejä tilinpäätöspäivänä.