7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
Konserni
2015 2014
Matkustajaliikenne 9 882 32 821
VR Transpoint 27 045 24 941
VR Track 18 141 17 279
Konsernitoiminnot ja muut 10 299 15 336
Yhteensä 65 366 90 378
8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 570 2 181
Osakkuusyrityksiltä 0 0 150 305
Muilta 2 15 2 15
Osinkotuotot yhteensä 2 15 721 2 501
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 47 93
Osakkusyrityksiltä 88 15 88 15
Muilta 173 594 173 594
Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 369 531
Osakkusyrityksiltä 10 11 10 11
Muilta 4 529 3 631 3 786 2 408
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 4 801 4 251 4 473 3 652
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0 -7 -37
Muille -6 552 -9 355 -5 044 -5 750
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -6 552 -9 355 -5 052 -5 787
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 750 -5 089 143 365
9 Satunnaiset erät (1 000 €)
Emoyhtiö
2015 2014
Saadut konserniavustukset 14 223 18 600
Annetut konserniavustukset -500 -750
Yhteensä 13 723 17 850
10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
Emoyhtiö
2015 2014
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) -19 465 -50 679
Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
11 Välittömät verot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -7 295 -2 481 -7 360 -67
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -29 -4 981 54 -6 499
Laskennalliset verot -5 569 -9 702 -67 0
Yhteensä -12 893 -17 164 -7 373 -6 566