• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TASE (1 000 €) Liite 31.12.2015 31.12.2014
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 98 186 101 885
  Konserniliikearvo 12 0 565
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 071 481 1 100 603
  Sijoitukset 13
  Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 15 768 8 408
  Muut sijoitukset 14 968 30 328
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 200 403 1 241 789
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 92 609 97 779
  Laskennallinen verosaaminen 15 1 768 2 761
  Pitkäaikaiset saamiset 15 138 209
  Lyhytaikaiset saamiset 15 201 429 203 242
  Rahoitusarvopaperit 16 276 815 282 139
  Rahat ja pankkisaamiset 27 409 48 857
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 600 168 634 987
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 800 571 1 876 776
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 370 013
  Vararahasto 525 808 525 808
  Edellisten tilikausien voitto 531 179 563 484
  Tilikauden voitto 50 041 67 576
  Oma pääoma yhteensä 1 477 041 1 526 882
  Vähemmistöosuudet 5 358 5 088
  Pakolliset varaukset 18 4 762 7 943
  Vieras pääoma
  Laskennallinen verovelka 18 84 904 80 291
  Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430 405
  Lyhytaikainen vieras pääoma 19 228 076 256 167
  Vieras pääoma yhteensä 313 410 336 863
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 800 571 1 876 776