KONSERNIN TASE (1 000 €) Liite 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 98 186 101 885
Konserniliikearvo 12 0 565
Aineelliset hyödykkeet 12 1 071 481 1 100 603
Sijoitukset 13
Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 15 768 8 408
Muut sijoitukset 14 968 30 328
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 200 403 1 241 789
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 92 609 97 779
Laskennallinen verosaaminen 15 1 768 2 761
Pitkäaikaiset saamiset 15 138 209
Lyhytaikaiset saamiset 15 201 429 203 242
Rahoitusarvopaperit 16 276 815 282 139
Rahat ja pankkisaamiset 27 409 48 857
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 600 168 634 987
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 800 571 1 876 776
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 808 525 808
Edellisten tilikausien voitto 531 179 563 484
Tilikauden voitto 50 041 67 576
Oma pääoma yhteensä 1 477 041 1 526 882
Vähemmistöosuudet 5 358 5 088
Pakolliset varaukset 18 4 762 7 943
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 18 84 904 80 291
Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430 405
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 228 076 256 167
Vieras pääoma yhteensä 313 410 336 863
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 800 571 1 876 776