• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Riskienhallinta

  VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen. VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja päämäärät, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

  Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-konsernin riskeistä. Riskienhallinta on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa, jolla tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

  Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin VR-konsernin prosesseihin. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta- ja tukiyksiköissä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Turvallisuusyksikön vastuulle kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen sekä riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallinnan kehitysryhmä ohjaa ja tukee riskilajivastuullisia riskienhallinnan toteuttamisessa.

  VR-konsernin riskienhallinnan päämääränä on edesauttaa konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja jatkuvuutta. VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin, ja nämä kaikki jaetaan vielä erikseen riskilajeihin. Seuraavassa on listattu keskeiset tarkastellut riskilajit kategoriakohtaisesti.

  Strategiset riskit Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit Vahinkoriskit
  Konsernitaso Sopimukset ja vastuut Organisaatio ja johtaminen Henkilökunta
  Logistiikan liiketoiminta Compliance-riskit Henkilöstö Matkustajat ja asiakkaat
  Matkustajaliikenteen
  liiketoiminta
  Governance-riskit Junaliikennöinti Ympäristö
  Infrarakentamisen
  liiketoiminta
  Hankinnat Logistiikan liiketoiminta Konsernin omaisuus
  Kansainvälinen liiketoiminta Luotot ja vakuutukset Matkustajaliikenteen juna- ja ratapihatoiminnot
  Maine ja viestintä Korot, valuutat ja
  likviditeetti
  Infrarakentamisen
  tuotantotoiminnot
  Poliittinen kehitys ja sääntely Talousraportointi Liikkuvan kaluston
  kunnossapito
  Yrityskaupat Informaatioteknologia
  Liikenteen häiriötilanteet
  Liikenteen poikkeus ja
  kriisitilanteet

  Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä, ja hallitukselle kerran vuodessa.