Riskienhallinta

VR-konsernin johto on sitoutunut riskienhallintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen. VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR-Yhtymä Oy:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja päämäärät, vastuut sekä riskienhallinnassa noudatettavat toimintatavat.

Riskienhallinnan tehtävänä on tuottaa ajantasainen, oikea ja kattava käsitys VR-konsernin riskeistä. Riskienhallinta on VR-konsernissa jatkuvaa toimintaa, jolla tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan konsernin keskeisiä riskejä kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Riskienhallinta sisältyy olennaisena osana kaikkiin VR-konsernin prosesseihin. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta- ja tukiyksiköissä riskienhallinta on toimivan johdon vastuulla. Turvallisuusyksikön vastuulle kuuluu riskienhallintapolitiikan ajantasaisuus ja täytäntöönpanon tukeminen sekä riskienhallinnan toimintatapojen seuranta, kehittäminen ja johtoryhmälle sekä hallitukselle raportointi. Erikseen nimetty riskienhallinnan kehitysryhmä ohjaa ja tukee riskilajivastuullisia riskienhallinnan toteuttamisessa.

VR-konsernin riskienhallinnan päämääränä on edesauttaa konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä konsernin liiketoiminnan tuloksellisuutta ja jatkuvuutta. VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin, ja nämä kaikki jaetaan vielä erikseen riskilajeihin. Seuraavassa on listattu keskeiset tarkastellut riskilajit kategoriakohtaisesti.

Strategiset riskit Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit Vahinkoriskit
Konsernitaso Sopimukset ja vastuut Organisaatio ja johtaminen Henkilökunta
Logistiikan liiketoiminta Compliance-riskit Henkilöstö Matkustajat ja asiakkaat
Matkustajaliikenteen
liiketoiminta
Governance-riskit Junaliikennöinti Ympäristö
Infrarakentamisen
liiketoiminta
Hankinnat Logistiikan liiketoiminta Konsernin omaisuus
Kansainvälinen liiketoiminta Luotot ja vakuutukset Matkustajaliikenteen juna- ja ratapihatoiminnot
Maine ja viestintä Korot, valuutat ja
likviditeetti
Infrarakentamisen
tuotantotoiminnot
Poliittinen kehitys ja sääntely Talousraportointi Liikkuvan kaluston
kunnossapito
Yrityskaupat Informaatioteknologia
Liikenteen häiriötilanteet
Liikenteen poikkeus ja
kriisitilanteet

Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä, ja hallitukselle kerran vuodessa.