• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Ympäristöjohtaminen

  • VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan ympäristöasioiden johtamiselle.
  • Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja vahvasti mukana konsernin strategiassa.

  Ympäristöstrategiansa mukaan VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani niin asiakkaille kuin yhteiskunnallekin. Yritys on ympäristöasioiden edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja toimenpiteiden pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

  VR Groupin yhtiöiden ja liiketoimintojen ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteisiin ympäristötoiminnan periaatteisiin ja noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta. VR Groupin ympäristötoiminnan periaatteiden ja ympäristölupausten toteuttaminen on osa konsernin johtamisjärjestelmää.

  Vuoteen 2020 ulottuvien ympäristölupausten tavoitteet:

  • Junaliikenteen energiatehokkuus paranee 20 prosenttia.
  • Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 prosenttia.
  • Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
  • Vähintään 85 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla.
  • Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien romutus) on alle 15 prosenttia.
  • VR Groupin toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 prosenttiyksikköä.

  Ympäristölupausten ajantasainen tilanne löytyy täältä. Vuoden 2016 aikana päivitetään ympäristölupausten saavuttamiseksi luotu ympäristöohjelma.

  Onnistumiset ja haasteet

  Ympäristötyön onnistumisiksi voidaan katsoa se, että asiakkaat arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää. Lisäksi uusiutuvan energian osuus junaliikenteessä on suuri, ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat turvallisia. Myös kaatopaikalle joutuvan jätteen määrä on vähentynyt. Sen sijaan junaliikenteen matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt suunnitelmien mukaisesti, ja yksittäisiä polttoainevuotoja vetureista sattuu edelleen.

  Mahdollisuudet ja riskit

  Koska junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta, sisältää se suuria mahdollisuuksia ympäristön kannalta. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö vähentävät päästöjä. Osa asiakkaista arvostaa ympäristön huomioimista ja valitsee junan liikkumiseen sen vuoksi. Ympäristönäkökohtien huomioiminen vähentää myös toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

  Junaliikenteestä aiheutuu ympäristölle myös rasitusta, kuten melua ja tärinää. Lisäksi onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita ympäristövahinkoja. Toisaalta junaliikenteeseen vaikuttavat muun muassa melu- ja tärinähaitoista johtuvat rajoitukset ja vaatimukset sekä liikennettä haittaavien sään ääri-ilmiöiden mahdollinen yleistyminen.

  Johtamisjärjestelmä

  VR Groupin päätoiminnoilla on ISO 14 001 -ympäristösertifikaatit. Ympäristöjohtamisjärjestelmä tullaan päivittämään vuoden 2016 aikana uuden ISO 14 001 -standardiversion mukaiseksi. VR Groupin ympäristöasioiden johtamisesta, kehitystyöstä ja seurannasta vastaa yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu.