• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 14 Vaihto-omaisuus (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Aineet ja tarvikkeet 91 220 97 003 70 532 66 988
  Keskeneräiset tuotteet 1 389 264 0 0
  Ennakkomaksut 0 513 0 0
  Yhteensä 92 609 97 779 70 532 66 988
  15 Saamiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Pitkäaikaiset saamiset
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  Lainasaamiset 22 233 1 118
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 22 233 1 118
  Saamiset muilta
  Myyntisaamiset 0 209 0 209
  Muut saamiset 138 0 138 0
  Laskennallinen verosaaminen 1 768 2 761 0 67
  Saamiset muilta yhteensä 1 906 2 971 138 276
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 906 2 971 22 371 1 394
  Lyhytaikaiset saamiset
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  Myyntisaamiset 1 994 1 494
  Lainasaamiset 13 256 828
  Muut saamiset 14 223 41 301
  Siirtosaamiset 219 467
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 29 692 44 090
  Saamiset osakkuusyrityksiltä
  Myyntisaamiset 913 1 171 487 1 171
  Saamiset osakkuusyrityksiltä yhteensä 913 1 171 487 1 171
  Saamiset muilta
  Myyntisaamiset 109 997 111 742 47 420 41 763
  Muut saamiset 2 899 1 408 105 22
  Siirtosaamiset 87 620 88 921 44 789 51 016
  Saamiset muilta yhteensä 200 516 202 071 92 314 92 801
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 201 429 203 242 122 493 138 062
  Siirtosaamisten olennaisimmat erät
  Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 54,1 M€ (45,2 M€) sekä osatuloutussaamiset 27,1 M€ (22,9 M€).
  Emoyhtiön siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 43,1 M€ (35,0 M€).
  16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
  Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Jällenhankintahinta 276 740 282 425 276 740 282 425
  Kirjanpitoarvo 276 815 282 139 276 815 282 139
  Erotus -75 286 -75 286