14 Vaihto-omaisuus (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Aineet ja tarvikkeet 91 220 97 003 70 532 66 988
Keskeneräiset tuotteet 1 389 264 0 0
Ennakkomaksut 0 513 0 0
Yhteensä 92 609 97 779 70 532 66 988
15 Saamiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Lainasaamiset 22 233 1 118
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 22 233 1 118
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 0 209 0 209
Muut saamiset 138 0 138 0
Laskennallinen verosaaminen 1 768 2 761 0 67
Saamiset muilta yhteensä 1 906 2 971 138 276
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 906 2 971 22 371 1 394
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 1 994 1 494
Lainasaamiset 13 256 828
Muut saamiset 14 223 41 301
Siirtosaamiset 219 467
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 29 692 44 090
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Myyntisaamiset 913 1 171 487 1 171
Saamiset osakkuusyrityksiltä yhteensä 913 1 171 487 1 171
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 109 997 111 742 47 420 41 763
Muut saamiset 2 899 1 408 105 22
Siirtosaamiset 87 620 88 921 44 789 51 016
Saamiset muilta yhteensä 200 516 202 071 92 314 92 801
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 201 429 203 242 122 493 138 062
Siirtosaamisten olennaisimmat erät
Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 54,1 M€ (45,2 M€) sekä osatuloutussaamiset 27,1 M€ (22,9 M€).
Emoyhtiön siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat tuottojen ja kulujen jaksotuserät 43,1 M€ (35,0 M€).
16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Jällenhankintahinta 276 740 282 425 276 740 282 425
Kirjanpitoarvo 276 815 282 139 276 815 282 139
Erotus -75 286 -75 286