• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Vastuullisuus

  Turvallisuus ja vastuullisuus ovat VR Groupin keskeisiä arvoja. VR Group on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja vastuullisuus liittyy tiiviisti kaikkiin konsernin toimintoihin.

  Vastuullisuuden teemat

  VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

  Turvallisuus

  Vuonna 2015 vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin. Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät tasoristeyksiin sekä ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen. Työtapaturmataajuustavoite alitettiin.

  Vuoden 2016 aikana sääntely-ympäristö tulee muuttumaan ja Trafin rooli muuttuu entistä enemmän valvovaksi viranomaiseksi. Muutos korostaa rautatietoimijoiden omaa vastuuta ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös VR Groupin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmälle.

  Asiakaslähtöisyys

  Kaikissa kolmessa liiketoiminnossa kehitettiin vuorovaikutusta ja toimintaa asiakkaiden kanssa. Matkustajaliikenteessä tämä näkyi muun muassa junalippujen hinnoittelun uudistamisena helmikuussa 2016.

  Henkilöstöstä huolehtiminen

  Vuoden 2015 aikana henkilöstön kanssa keskusteltiin siitä, miten arvot ohjaavat toimintaa ja miten työskentelytapoja voitaisiin kehittää. Lisäksi saatiin paljon ehdotuksia henkilöstön ja johdon sekä eri yksiköiden välisen keskustelun kehittämiseksi. Henkilöstötutkimuksessa esimiestyötä, työturvallisuutta ja viestintää koskevat tulokset paranivat. Sen sijaan usko VR Groupin tulevaisuuteen sekä työpaikan suositteluhalukkuus laskivat.

  Ympäristö

  Vuoteen 2020 ulottuvien ympäristölupausten tavoitteista uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta ja kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on jo saavutettu. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja.

  Toiminnan läpinäkyvyys

  Koko VR-konsernia koskeva eettinen ohjeistus uusittiin vuonna 2015. Ohjeet koskevat koko henkilöstöä ja jokaista edellytettiin suorittamaan niitä koskeva kurssimuotoinen valmennus vuoden 2015 aikana. Myös VR-konsernin lahjonnan vastainen ohjeistus uusittiin.

  Hankinnan uusilta toimittajilta vaaditaan aina itsearviointia, ja niille suoritetaan riskianalyysi. Toimittajat sitoutuvat noudattamaan VR Groupin hankintatoimen eettisiä ehtoja. Lisäksi toimittajat sitoutuvat varmistamaan, että myös heidän toimitusketjunsa noudattavat eettisiä ehtoja.

  VR Group osingon- ja veronmaksajana

  Veropolitiikka

  VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan lakien ja säädösten mukaisesti. Konsernin tavoitteena on hoitaa verot ja muut viranomaismaksut oikein ja ajallaan.

  Liiketoiminnan painopiste on Suomessa, lisäksi konsernilla on jatkuvaa toimintaa Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä sekä vuonna 2015 toimintaa myös Unkarissa.

  Konsernin keskitetty talousyksikkö vastaa veroasioista Suomessa käyttäen tarvittaessa apuna asiantuntijoita tulkintaa vaativissa kysymyksissä. Muissa maissa paikalliset talousyksiköt hoitavat veroasiat ja viranomasimaksut.

  Maksetut verot, osingot ja viranomaismaksut

  Suomen lisäksi konserniin kuuluvia yhtiöitä oli vuonna 2015 rekisteröity Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Unkarissa. Konsernin liikevaihdosta suomalaisten yritysten osuus oli 92,6 prosenttia. Vuonna 2015 konsernin tulos ennen veroja oli 42,8 miljoonaa euroa. Tuloveroja tilikaudella maksettiin 7,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli vuoden lopussa 1,8 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia ja 84,9 miljoonaa euroa laskennallisia verovelkoja.

  Verot maksettiin lähes kokonaan Suomeen. Suurin vuodelta 2015 maksetuista veroista oli energiaveroihin kuuluva polttonesteiden valmistevero 12,7 miljoonaa euroa. Energiaveroja Suomeen maksettiin yhteensä 14,4 miljoonaa euroa sisältäen 1,8 miljoonaa euroa sähkön valmisteveroa. Rautatieliikenteen kuluttama sähkö on vapautettu valmisteverosta.

  VR-Yhtymä Oy omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolella Suomea. Kiinteistöveroja maksettiin eri kunnille yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

  Tilitettävistä veroista arvonlisäveroa muodostui tilikaudella 66,6 miljoonaa euroa ja palkkaveroja 125,1 miljoonaa euroa.

  Työnantajamaksut eli eläkemaksut ja muut henkilösivukulut olivat yhteensä 95,3 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä sosiaaliturvamaksun osuutta on 8,3 miljoonaa euroa.

  Suomen valtiolle maksettiin osinkoa 100 miljoonaa euroa vuodelta 2014. Ratavero ja -maksu olivat yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää rataveroa 1,1 miljoonaa euroa ja Kerava–Lahti-rataosalta maksettavan investointiveron 4,2 miljoonaa euroa. Muita viranomaismaksuja kuten Liikenteen turvallisuusviraston lupamaksuja maksettiin 0,5 miljoonaa euroa.

  Verojalanjälki

  Osingot, verot ja veronomaiset maksut 2015 (milj.)
  Osingot 100,0
  Välittömät verot 7,3
  Laskennalliset verot 5,6
  Välittömät verot yhteensä 12,9
  Rataperustemaksu 39,2
  Ratavero 1,1
  Investointivero 4,2
  Ratavero- ja -maksu yhteensä 44,5
  Muut viranomaismaksut (esim. Trafi-lupamaksut) 0,5
  Ajoneuvovero 0,4
  Liikenteen sähkövero M€ 0,0
  Polttonesteiden vero M€ 12,7
  Muu sähkövero M€ 1,8
  Energiaverot yhteensä 14,4
  Valtiolle maksetut yhteensä 172,7
  Kiinteistövero 2,2
  Eläkemaksut 65,5
  Muut henkilösivukulut 29,8
  Työnantajamaksut yhteensä 95,3
  Arvonlisäverot (myynnit - hankinnat) 66,6
  Palkkaverot (enn.pid.) 125,1
  Tilikaudella tilitettävät verot 191,7
  Kaikki yhteensä 461,9
  Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys
  Tiedot tilikaudelta 2015
  Tilikaudelta maksettavat verot, M€ Suomi Ruotsi Viro Venäjä Unkari Yhteensä
  tuloverot 7,73 -0,60 0,11 -0,00 0,01 7,26
  kiinteistöverot 2,17 0,00 0,00 0,01 0,00 2,18
  tuotantoverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  työnantajamaksut 7,87 0,03 0,29 0,07 0,00 8,26
  mahdolliset muut verot 20,17 0,00 0,00 0,02 0,00 20,19
  Tilikaudelta tilitettävät verot
  arvonlisäverot, myynnit 225,45 6,58 1,63 0,04 0,00 233,69
  arvonlisäverot, hankinnat 152,75 12,62 1,70 0,04 0,00 167,11
  valmisteverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  palkkaverot 112,94 11,91 0,23 0,03 0,00 125,10
  lähdeverot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  mahdolliset muut verot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Liikevaihto maittain eriteltynä, M€ 1 171,59 78,98 12,02 0,60 0,00 1 263,19
  Tulos ennen veroja maittain eriteltynä, M€ 45,80 -2,76 -0,47 0,22 0,00 42,80
  Henkilöstö maittain eriteltynä 8 101 310 47 98 60 8 616