5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet -17 912 -14 311 -16 580 -13 633
Rakennukset ja rakennelmat -15 879 -14 559 -15 603 -14 366
Vetokalusto ja vaunusto -69 214 -72 565 -69 214 -72 565
Muut koneet ja kalusto -13 706 -14 757 -6 528 -6 672
Muut aineelliset hyödykkeet -805 -770 -738 -699
Konserniliikearvo ja -reservi -303 -1 213 0 0
Yhteensä -117 819 -118 175 -108 663 -107 935
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto
Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto
Rakennelmat 20% menojäännöspoisto
Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto
Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto
6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Ratamaksut ja rataverot -44 451 -61 278 -44 451 -61 278
Vuokrat ja kiinteistökulut -82 360 -78 362 -66 036 -61 028
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut -39 849 -41 683 -25 355 -26 310
Tele- ja tietohallintokulut -46 842 -47 496 -39 016 -39 144
Muut liikennöintikulut -20 013 -17 312 -17 725 -15 684
Hallinto- ja muut kulut -41 108 -45 508 -23 845 -23 539
Yhteensä -274 623 -291 639 -216 429 -226 984
Tilintarkastajien palkkiot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Tilintarkastuspalkkiot -172 -209 -71 -49
Veropalvelut -4 0 -4 0
Muut palvelut -52 -29 -43 -20
Yhteensä -228 -238 -118 -69