• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Olennaisuusanalyysi

  • VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien odotuksista konsernin toimintaa kohtaan.

  VR Group päivitti yrityksen vastuullisuustoimintaan liittyvät olennaisimmat asiat vuonna 2014. Ulkoisilta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle VR Groupille. Konsernilla on monia eri sidosryhmiä, ja siksi keskustelu toteutettiin avoimena verkkoaivoriihenä, joka salli osallistujien vapaan ideoinnin ja toisaalta myös muiden osallistujien aloitteiden arvioinnin.

  Neljän viikon aikana keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä, jotka tuottivat yli 1 600 ideaa ja aloitetta. Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, henkilöstöä, viranomaisia ja poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa kommenteista koski matkustajaliikennettä. Kyselyn avulla konsernille tärkeät sidosryhmät huomioidaan liiketoiminnassa entistä paremmin.

  Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessin aikana järjestettiin työpajoja sekä asiantuntijoille että VR Groupin johtoryhmälle. Näissä työpajoissa muotoiltiin yrityksen oma näkemys vastuullisuudesta, joka on tärkeä osa olennaisuusanalyysiä.

  Olennaisuuden määrittelyssä yhtenä tärkeänä näkökulmana on ollut VR Groupin strategia  ja asiat, jotka tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on taloudellista merkitystä. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien teemojen matriisi, jota tarkastellaan vuosittain.

  Seuraavassa vaiheessa olennaiset teemat vietiin käytännön tasolle valitsemalla avaintunnusluvut, joita konsernin tulee seurata. Samassa yhteydessä rajattiin myös raportoitavat GRI-indikaattorit.

  VR Groupin vastuullisuuden teemat ja GRI-näkökohdat

  Vastuullisuuden teemat Näkökohdat Olennaiset GRI-näkökohdat Raportointirajaus
  TURVALLISUUS Asiakasturvallisuus, henkilöstön turvallisuus, liikenneturvallisuus, tietoturva Asiakkaiden terveys ja turvallisuus, työterveys ja -työturvallisuus, yksityisyyden suoja Konsernin Suomen toiminnot, tapaturmatiedoissa mukana myös VR Track Sweden AB
  ASIAKAS Asiakaslähtöinen palvelu – täsmällisyys ja luotettavuus, hinnoittelu, raideliikenteen houkuttelevuus, asiakasviestintä, tasa-arvoiset palvelut, vastuulliset tuotteet Asiakastyytyväisyys Konsernin Suomen toiminnot, VR Transpointin osuudessa mukana myös Transpoint International
  TOIMINNAN LÄPINÄKYVYYS Eettisyys ja rehellisyys, hankinnat ja investoinnit Taloudelliset tulokset, lahjonta ja korruption vastaisuus, poliittinen vaikuttaminen, kilpailun rajoitukset, syrjinnän kielto, määräystenmukaisuus, markkinointiviestintä, ostokäytännöt, toimittajien työolojen arviointi, toimittajien ympäristöarvioinnit, toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Koko konserni
  HENKILÖSTÖ Henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön osaaminen, hyvä työnantaja Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet, koulutus, työllistäminen, monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet, tasa-arvoinen palkitseminen Konsernin Suomen toiminnot
  YMPÄRISTÖ Energiatehokkuus, päästöttömyys, vihreä energia, jätteet ja kierrätys, siisteys Energia, päästöt, tuotteet ja palvelut, jätteet, määräystenmukaisuus Konsernin Suomen toiminnot,
  energialuvuissa ja päästöissä
  mukana myös
  maantielogistiikan alihankkijat