• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuusjohtaminen

  • Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

  VR Groupin turvallisuustoiminta perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään turvallisuuspolitiikkaan, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle.

  Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.

  Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Ohjelma sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä, jota päivitetään parhaillaan hyvinvoinnin ja työterveyden johtamisjärjestelmäksi.

  Turvallisuusjohtaja Jari Hankala vastaa turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä konsernitason turvallisuusohjeista. Liiketoimintajohtajat vastaavat liiketoimintojensa turvallisuusvastuiden määrittelystä sekä liiketoiminnon käytössä olevan liikkuvan kaluston liikennekelpoisuudesta ja kunnossapidon järjestämisestä.

  Turvallisesti töissä

  Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2015 vältyttiin sekä vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta että kuolleilta tai vakavasti loukkaantuneilta matkustajilta.

  Poikkeamien määrä sekä junaliikenteessä että vaihtotöissä laski pääsääntöisesti. Vain suistumisten määrä vaihtotöissä nousi hieman.

  Konsernin työtapaturmataajuustavoite 16,5 alitettiin ja vakavien tapaturmien määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei henkilöstön keskuudessa tapahtunut. Työturvallisuustuokioiden 2 000 kappaleen tavoite saavutettiin, työturvallisuushavaintojen määrä puolestaan ylitti reilusti tavoitteen (4 000 kappaletta).

  Sääntelyn purkaminen

  Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräysmuutokset astuvat voimaan kesäkuun 2016 alussa. Määräysmuutokset kuvastavat EU:n yleistä tavoitetta parantaa eurooppalaisen rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä ja vähentää kansallista sääntelyä. Sääntelyn keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Myös kelpoisuuslain kokonaisuudistuksen vireille tulon taustalla ovat vastaavat tavoitteet.

  Muutokset sääntely-ympäristössä määrittävät vahvasti liikenneturvallisuuden painopistettä vuoden 2016 aikana. Trafin rooli muuttuu entistä enemmän valvovaksi viranomaiseksi ja osa määräyksistä korvataan VR Groupin itse laatimilla ohjeilla. Liikenneturvallisuustehtävissä olevat henkilöt koulutetaan ja toiminta varmistetaan uusien ohjeiden mukaiseksi.

  Sääntely-ympäristön muutos korostaa rautatietoimijoiden omaa vastuuta ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia VR Groupin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmälle. Toisaalta kehitys voi avata mahdollisuuksia tehostaa nykyistä toimintaa edellyttäen, että mahdolliset muutokset nykyisiin toimintamalleihin tehdään hallitusti ja muutoksiin liittyvät riskit arvioidaan kattavasti.

  Turvallisuuskulttuurin kehittämiseen panostetaan

  VR Groupin vuoden 2016 työturvallisuustaajuustavoitteeksi konsernitasolla on asetettu 15,5 (16,5). Turvallisuushavaintojen määrää pyritään kasvattamaan 5 000 kappaleeseen ja turvallisuustuokioiden määrää 2 400 kappaleeseen.

  Laadukasta poikkeamien käsittelyä sekä korjaavien toimenpiteiden määrittelyä ja toteutumisen valvontaa kehitetään edelleen. Liikenneturvallisuuden osalta käynnistetään läheltä piti -tilanteiden seuranta.

  Tasoristeykset rautatieliikenteen turvallisuusriski

  Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimman riskit liittyvät ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin. Liikenneviraston vastuulla olevien tasoristeysten turvallisuutta parannetaan pääsääntöisesti poistamalla niitä käytöstä sekä kehittämällä teknologiaa. Lisäksi Liikennevirasto ja Trafi etsivät myös muita keinoja tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.