• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

  VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin kalustoinvestointiohjelma. Tämä vaatii liiketoiminnalta nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-konsernin kustannus-rakenne on suurelta osin kiinteä, mikä vaikeuttaa nopeiden muutosten tekemistä.

  Heikko talouskehitys ja Venäjään liittyvät riskit ovat merkittäviä liiketoiminnalle. Myös rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset tuotantovolyymeihin sekä kilpailu Venäjän liikenteessä uuden yhdysliikennesopimuksen astuessa voimaan, ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. Sekä metsä- että kaivosteollisuuden suunnitteilla olevien investointien mahdollinen viivästyminen tai toteutumatta jääminen vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin.

  Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut heikko vuoden 2014 viimeisestä kvartaalista lähtien. Ainoastaan marras−joulukuussa 2015 oli nähtävissä piristymistä, mutta suhdanteen odotetaan jatkuvan haastavana.

  Raaka-aineiden heikko kysyntä ja alentuneet maailmanmarkkinahinnat lisäävät riskejä varsinkin teräkseen liittyvissä kuljetusvirroissa. Venäjään liittyvät poliittiset riskit, pakotteet sekä heikko rupla vaikeuttavat edelleen idän liikennettä niin maanteillä kuin rautateillä. Heikkoon markkinatilanteeseen ja sitä myötä kovenevaan kilpailuun pyritään vastaamaan entistä paremmalla kilpailukyvyllä ja vahvalla asiakaslähtöisyydellä.

  Kilpailun asteittainen avautuminen muuttaa matkustajaliikenteen toimintamalleja ja edellyttää toiminnan tehostamista ja asiakaslähtöisyyttä. Joukkoliikenne elää Suomessa isoa murros-vaihetta, ja kilpailukyvyn kehittäminen on keskeinen osa matkustajaliikenteen strategiaa.

  VR Trackin olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja kunnossapidon kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta asiakkaasta. Ruotsissa kireä kilpailu urakoista on johtanut projektien alhaiseen kannattavuuteen. Kiristynyt kilpailu näkyy urakoiden hinnoittelussa, ja paine kilpailukyvyn säilyttämiseksi on huomattava. VR Trackin häviämät urakat ovat johtaneet toiminnan sopeuttamiseen.

  Turvallisuus on konsernin liiketoimintojen keskiössä. VR-konserni pyrkii minimoimaan onnettomuusriskejä yhteistyössä Liikenneviraston ja asiakasyritysten kanssa sekä aktiivisesti luomaan ennaltaehkäisevää turvallisuuskulttuuria. Junaliikenteessä ei ole tapahtunut suuria onnettomuuksia 1990-luvun lopun jälkeen.

  Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajallisia lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön sijoitusomaisuuteen kohdistuvaa markkinariskiä.

  VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Nämä jaetaan vielä erikseen riskilajeihin. Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa.

  Syksyllä 2015 maan hallitus käynnisti keskustelun kilpailun avaamisen nopeuttamisesta rautateiden matkustajaliikenteessä. VR-Yhtymällä on liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sopimus yksinoikeudesta rautateiden matkustajaliikenteessä vuoden 2024 loppuun saakka. Matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle edes osittain ennen sopimuskauden päättymistä on huomattavan suuri epävarmuustekijä liiketoiminnalle.

  Yhteiskunnan taloudellinen epävarmuus jatkuu ja sillä on edelleen vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Kilpailutilanne muuttuu vuoden 2016 aikana yhä haastavammaksi, mikä lisää epävarmuutta ja on keskeinen strateginen riskitekijä.

  VR:n merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät työrauhahäiriöihin, syynä henkilöstöä koskevat jatkuneet epävarmuustekijät ja sopeutukset. Myös kaluston kunto ja erityisesti ääriolosuhteista seuranneet kunnossapitovelat aiheuttavat operatiivisia häiriöitä ja saattavat myös muodostua merkittäväksi toiminnalliseksi riskitekijäksi. Suomen ratainfran huono kunto aiheuttaa operatiivisen riskin täsmällisyyteen liittyen.

  VR on turvannut liiketoiminnan riskejä vakuutusjärjestelyin.