• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hankintojen johtaminen

  • VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan johtamiselle ja tavoitteellisuus ohjaa tekemistä.
  • Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia tehokkaasti ja siten palvella sisäisiä asiakkaita.

  Sisäinen asiakastyytyväisyys mitataan vuosittain. Vuoden 2015 tulos oli parantunut edellisvuodesta. Keskitetyistä hankinnoista VR-konsernissa vastaa hankintajohtaja Simon Indola.

  Hankintojen johtamisen strategia

  VR Groupin hankintojen johtamisen strategiana on järjestelmällisellä ja läpinäkyvällä toiminnalla löytää liiketoimintojen tarpeisiin kustannustehokkaita ratkaisuja luotettavilta kumppaneita. Hankkeiden etenemistä seurataan hankinnan hallintajärjestelmässä.

  Vuonna 2016 otetaan käyttöön kategoriastrategiat valituissa kategorioissa. Näissä pitkän tähtäimen tavoitteet määritellään kategoriakohtaisesti yhteistyössä sisäisen asiakkaan kanssa.

  Hankintoihin liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen

  Hankintoja ohjaavat konsernijohtoryhmän hyväksymä konsernitason hankintaohje, hankkeiden läpivientiä ja toimittajahallintaa koskevat toimintaohjeet sekä hankinnan strategia. Kilpailuttamista säätelee rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki.

  Hankinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja riskienhallinta on määritelty toiminnansuunnittelussa sekä toimintaohjeissa.

  Yhtiön liiketoimintaohjeet asettavat myös VR Groupin liikekumppaneiden toimintaa koskevia eettisiä ehtoja, joihin sitoutuminen on liikesuhteen aloittamisen ehto. Ehtojen noudattamista valvotaan säännöllisillä toimittajien itsearvioinneilla.

  Hankintojen johtamisen tulostavoitteet

  VR Groupin johtoryhmä asettaa vuosittain hankintayksikölle pitkän ja lyhyen aikavälin strategian mukaiset säästötavoitteet. Strategiasta johdetaan hankinnan toimintasuunnitelmat. Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita olivat toimittajahallinnan laaja käyttöönotto ja toimittajien suoriutumisen seurannan parantaminen.

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset hankinta-asioissa:

  + Vuoden 2015 säästötavoite saavutettiin

  + Sähkönhankinta jo 100 % uusiutuvista lähteistä (vuoden 2020 tavoite saavutettu)

  + Ympäristökriteereitä käytetty jo 55 % erityisalojen kilpailutuksista (tavoite 100 % vuonna 2020)

  + Toimittajahallinta systemaattiseksi ja seurantatietojen keskitetty seuranta

  - Yksi kilpailutus keskeytetty, koska annetut tarjoukset eivät vastanneet vaatimuksia

  - Viimeisten junakaluston pyörätoimitusten saatavuusongelmat Ukrainan tilanteen takia

  Mahdollisuudet ja riskit hankinnoissa

  + VR Group tunnettu luotettavana kumppanina

  + Uusien järjestelmien myötä hankkeet ovat helpommin hallittavissa ja seurattavissa

  + Tilausten automaatio-asteen nosto

  + Erityisalojen hankintalain mukaisten toimittajarekistereiden käyttöönotto

  - Varaosien saatavuushaasteet

  Hankinnan johtamista parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella:

  • Hankkeiden hallintajärjestelmä on parantanut hankkeiden seurattavuutta
  • Sopimushallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto
  • Uuden ostojärjestelmän määrittelytyö sekä investointiesitys