• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Alkaneen vuoden näkymät

  Talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. Liikevaihdon kasvattaminen nykyisessä suhdanteessa ja kiristyvässä kilpailussa on erittäin haastavaa. Tästä johtuen myös liiketuloksen parantaminen on vaikeaa.

  VR:n tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen ja junamatkustamisen suosiota tarjoamalla nopeita, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja viihtyisiä matkustuspalveluja kilpailukykyiseen hintaan. Tärkeitä kehityskohteita ovat niin henkilökohtaisen kuin verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun uudistaminen, houkuttelevat matkatuotteet, sujuvat matkaketjut, liikenteen täsmällisyys ja kysyntälähtöinen liikennetarjonta. Digitaalisia palveluja kehittämällä helpotetaan matkustamista ja tuodaan siihen uusia ulottuvuuksia.

  Vuoden 2016 VR:n kaukoliikenteen isoja hankkeita ovat hintatason laskeminen ja hinnoittelun uudistaminen kotimaan kaukoliikenteessä, liikenneverkoston kysyntälähtöinen kehittäminen ja kilpailukykyohjelman toteuttaminen. Tavoitteena on pysyvä ja merkittävä hintatason lasku samalla kun hinnoittelumallia selkiytetään. Markkinaehtoiseen liikenteeseen haetaan matkus-tajien tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda nopeita junavuoroja pääreiteille ydinkaupunkien välille ja näin palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Esimerkiksi Helsingistä Turkuun saadaan yli 20 minuuttia nykyistä nopeampi yhteys maaliskuussa 2016.

  Lähiliikenteen tavoitteena on viedä loppuun sopimusneuvottelut HSL-alueen lähiliikenteen operoinnista. Toteutuessaan sopimus ulottuu aina vuoteen 2021, jolloin liikenne avautuu kilpailulle.

  Syksyllä 2016 Pohjolan Liikenne käynnistää kaupunkiliikenteen vuonna 2015 voitettujen kilpailutusten pohjalta Helsingissä, Imatralla ja Kotkassa. Helsingissä liikennöidään 10 uutta linjaa, ja liikennettä varten rekrytoidaan 180 henkilöä. Pohjolan Liikenne on käynnistänyt uuden varikon rakentamishankkeen Helsingissä, tavoitteena on varikon käyttöönotto 2017.

  VR Transpointin näkymät vuodeksi 2016 liittyvät edelleen vahvasti teollisuuden näkymiin sekä Venäjän taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Lievään suhdanteiden parantumiseen on mahdollisuuksia vuoden 2016 aikana. Toiminnan tehostamista jatketaan kuitenkin määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia asiakkaiden kanssa.

  VR Trackin markkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla. Kilpailu kuitenkin kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Tulevai-suuden näkymät ovat Suomessa kohtuulliset. Vuoden 2016 avaavan työkannan ja tiedossa olevien urakkakilpailujen takia Ruotsissa odotetaan voimakasta kasvua.

  Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevien kalustoinvestointien rahoitus ja osingon-maksu tulevat lähivuosina pienentämään kassavaroja. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 72,6 prosenttia ja ilman pitkäaikaisia leasingvastuita 83,5 prosenttia. Myös oma-varaisuusasteen odotetaan laskevan.