• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toimitusjohtajan katsaus

  Mikael Aro

  Vuoden 2015 tuloksesta muodostui markkinatilanteeseen nähden kelvollinen, vaikka edellisvuoden ennätystasolle ei ylletty. Suomen teollisuuden pitkittyneestä matalasuhdanteesta ja idän liikenteen volyymien pienenemisestä huolimatta tavaraliikenne säilytti hyvän kannattavuuden. VR Trackin tulos säilyi edellisvuoden tasolla. Joukkoliikenteen kova hintakilpailu vaikutti matkustajaliikenteen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Hintakilpailun seurauksena joukkoliikenteen lipunhinnat ovat laskeneet pysyvästi aiempaa huomattavasti alemmalle tasolle.

  Kesän tarjouskampanjat käänsivät matkustajamäärät kasvuun ja kasvu jatkui koko loppuvuoden ajan. Helmikuussa 2016 julkistetulla hinnoittelu-uudistuksella tavoitellaan matkustajamääriin huomattavaa lisäkasvua. Keskihinnan lasku on kuitenkin niin suuri, että kaukoliikenteen kannattavuus edellyttää merkittäviä kustannussäästöjä.

  VR Group käynnisti syksyllä mittavat toimenpiteet, joilla tavoitellaan 50 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin noin 550 henkilöä. Pääosa toimenpiteistä toteutetaan vuoden 2016 aikana. Sekä yhtiön että erityisesti henkilöstön kannalta oli erittäin ikävää, että syksylle suunnitellun prosessin aikataulu venyi, eikä työnantaja voinut antaa kaikilta osin päätöksiään vuoden 2015 loppuun mennessä.

  VR-konsernin suuret kalustoinvestoinnit etenivät suunnitellussa aikataulussa. Viimeiset tilaamamme kaksikerroksiset ravintolavaunut vastaanotettiin keväällä. Myös ohjausvaunujen toimitukset jatkuivat. Uudella sähköveturilla ajettiin testiliikennettä, ensimmäinen Suomen oloihin räätälöity veturi saapui alkaneen vuoden tammikuussa. Kaupallinen liikenne uusilla vetureilla alkaa vuoden 2017 alkupuolella.

  Toukokuussa 2015 VR ja Helsingin Seudun Liikenne (HSL) allekirjoittivat aiesopimuksen HSL-alueen lähijunaliikenteen hoitamisesta kesään 2021 saakka. Varsinainen sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Uusi sopimusrakenne mahdollistaa kilpailun avaamisen, mutta toisaalta riittävä siirtymäkausi varmistaa häiriöttömän siirtymisen kilpailtuun maailmaan. Yhdessä henkilöstön kanssa sovittu tehostaminen mahdollistaa HSL:lle yli 30 miljoonan euron kustannussäästöt sopimuskauden aikana. Sopimukseen pääseminen on erittäin merkittävä asia VR-konsernille, ja osoitus siitä, miten kilpailukykyä on mahdollista parantaa paikallisesti sopien.

  Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut tavoitteekseen nopeuttaa kilpailun avaamista rautateiden matkustajaliikenteessä. VR Groupilla on sopimus yksinoikeudesta vuoden 2024 loppuun asti. VR Group on tähänkin asti kannattanut kilpailua, kunhan pelisäännöt ovat selvät ja reilut kaikille osapuolille. VR Group on valmis keskustelemaan siitä, miten kilpailu voitaisiin käytännössä avata. Selvitettäviä asioita ovat niin henkilöstön asema kuin yksinoikeuden vastineena ajettavan velvoiteliikenteen tulevaisuus. Yksi merkittävimmistä kilpailun avautumisen haasteista on rataverkon huono välityskyky ja kunto.

  VR Group on useamman vuoden tehostamisen jälkeenkin erittäin merkittävä työllistäjä, jonka palveluksessa on kotimaassa yli 8 000 henkilöä. Osinkoja, veroja ja veroluonteisia maksuja konserni maksoi yli 460 miljoonaa euroa valtiolle ja kunnille vuonna 2015.

  Vuoden 2015 aikana henkilöstö keskusteli siitä, minkälainen työpaikka VR Group on ja miten konsernin arvot ohjaavat arjen toimintaa. Tulokseksi saatiin runsaasti ideoita toiminnan kehittämiseen.

  Käynnissä olevan turvallisuusohjelman tavoitteena on, että jokainen työntekijä ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja osaa työskennellä turvallisesti. Ohjelmassa painotetaan ennakoivaa ja päivittäistä turvallisuustyötä. Vuonna 2015 saavutettiin työturvallisuustavoitteet.

  Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja siihen vastaaminen edellyttää johdonmukaisia toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Rautatieliikenteen energiatehokkuus ja riippumattomuus fossiilisista energialähteistä antaa erinomaisen lähtökohdan vastuulliselle liiketoiminnalle. Vuonna 2015 VR Group liittyi suomalaisten edelläkävijäyritysten verkostoon, Climate Leadership Counciliin. Jo ennen jäsenyyttä VR Group on omissa ympäristölupauksissaan sitoutunut energiatehokkuutensa parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.