• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 12 Pysyvät vastaavat (1 000 €)
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2015 Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 158 417 362 22 199 180 978 47 868 408 169 1 751 681 16 866 74 662 2 299 247 2 480 225
  Muuntoerot 1 0 0 1 0 -4 -81 23 0 -62 -61
  Lisäykset 8 0 0 8 4 0 1 055 74 89 562 90 694 90 702
  Vähennykset -1 362 -81 -11 166 -12 608 -898 -2 785 -17 538 -1 247 623 -21 846 -34 454
  Siirrot erien välillä 14 318 0 0 14 318 372 17 062 33 928 -104 -66 996 -15 738 -1 420
  Hankintameno 31.12. 171 383 282 11 033 182 698 47 346 422 442 1 769 045 15 611 97 851 2 352 295 2 534 992
  Kertyneet poistot 1.1. -56 568 -327 -21 634 -78 529 0 -172 029 -1 016 653 -9 962 0 -1 198 644 -1 277 173
  Muuntoerot 0 0 0 0 0 3 25 0 0 28 28
  Lisäykset 0 0 0 0 0 0 -1 126 0 0 -1 126 -1 126
  Vähennykset 1 055 292 10 954 12 301 0 1 576 15 933 1 146 0 18 655 30 956
  Tilikauden poistot -17 679 -233 -353 -18 264 0 -15 879 -82 920 -805 0 -99 604 -117 869
  Siirrot erien välillä -18 0 0 -18 0 -82 59 -99 0 -122 -140
  Kertyneet poistot 31.12. -73 211 -267 -11 033 -84 511 0 -186 411 -1 084 682 -9 721 0 -1 280 814 -1 365 325
  Kirjanpitoarvo 31.12. 98 172 15 0 98 186 47 346 236 032 684 362 5 890 97 851 1 071 481 1 169 667
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2014 Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 134 087 362 22 199 156 648 49 294 338 056 1 714 434 16 115 109 831 2 227 730 2 384 378
  Muuntoerot -6 0 0 -6 0 -26 -1 762 -74 0 -1 862 -1 868
  Lisäykset 660 0 0 660 0 1 6 575 15 116 284 122 875 123 535
  Vähennykset -596 0 0 -596 -3 386 -3 083 -17 965 -38 -752 -25 224 -25 819
  Siirrot erien välillä 24 273 0 0 24 273 1 959 73 221 50 399 849 -150 701 -24 273 0
  Hankintameno 31.12. 158 417 362 22 199 180 978 47 868 408 169 1 751 681 16 866 74 662 2 299 247 2 480 225
  Kertyneet poistot 1.1. -42 887 -295 -20 335 -63 516 0 -159 757 -946 310 -9 238 0 -1 115 306 -1 178 822
  Muuntoerot 4 0 0 4 0 16 417 12 0 445 448
  Vähennykset 594 0 -86 508 0 2 272 16 563 33 0 18 868 19 376
  Tilikauden poistot -14 279 -32 -1 213 -15 524 0 -14 559 -87 323 -770 0 -102 651 -118 175
  Kertyneet poistot 31.12. -56 568 -327 -21 634 -78 529 0 -172 029 -1 016 653 -9 962 0 -1 198 644 -1 277 173
  Kirjanpitoarvo 31.12. 101 849 35 565 102 449 47 868 236 140 735 028 6 904 74 662 1 100 603 1 203 052
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2015 Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 148 175 198 148 373 47 273 399 783 1 535 301 13 866 71 194 2 067 417 2 215 790
  Lisäykset 0 0 0 4 0 93 0 82 895 82 992 82 992
  Vähennykset -1 227 0 -1 227 -898 -2 746 14 487 -20 0 10 823 9 596
  Siirrot erien välillä 10 138 0 10 138 294 16 629 30 920 608 -58 589 -10 138 0
  Hankintameno 31.12. 157 086 198 157 284 46 673 413 667 1 580 800 14 455 95 500 2 151 094 2 308 378
  Kertyneet poistot 1.1. -48 728 -182 -48 910 0 -170 340 -840 894 -8 102 0 -1 019 336 -1 068 246
  Vähennykset 975 0 975 0 1 558 -14 360 15 0 -12 787 -11 812
  Tilikauden poistot -16 564 -16 -16 580 0 -15 603 -75 742 -738 0 -92 083 -108 663
  Kertyneet poistot 31.12. -64 317 -198 -64 515 0 -184 385 -930 996 -8 825 0 -1 124 205 -1 188 721
  Kirjanpitoarvo 31.12. 92 768 0 92 768 46 673 229 281 649 805 5 630 95 500 1 026 889 1 119 657
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2014 Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 2 120 225
  Lisäykset 523 0 523 0 0 152 0 109 527 109 679 110 202
  Vähennykset 0 0 0 -3 386 -3 083 -7 417 0 -752 -14 637 -14 637
  Siirrot erien välillä 21 739 0 21 739 1 959 71 398 46 896 849 -142 841 -21 739 0
  Hankintameno 31.12. 148 175 198 148 373 47 273 399 783 1 535 301 13 866 71 194 2 067 417 2 215 790
  Kertyneet poistot 1.1. -35 122 -155 -35 277 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 -969 261
  Vähennykset 0 0 0 0 2 272 6 679 0 0 8 951 8 951
  Tilikauden poistot -13 606 -27 -13 633 0 -14 366 -79 237 -699 0 -94 302 -107 935
  Kertyneet poistot 31.12. -48 728 -182 -48 910 0 -170 340 -840 894 -8 102 0 -1 019 336 -1 068 246
  Kirjanpitoarvo 31.12. 99 447 16 99 463 47 273 229 443 694 407 5 764 71 194 1 048 081 1 147 544