• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toimittajaverkoston hallinta

  Vuonna 2015 VR Group osti tavaroita ja palveluita yli 650 miljoonalla eurolla. VR Groupin toimittajakanta koostuu noin 2 000 säännöllisesti palveluja tai tuotteita toimittavasta tavaran- tai palveluntuottajasta.

  Toimitusketjuja on useampia, ja ne seuraavat eri liiketoimintojen logiikkaa. Yhteistä toimitusketjuilla on se, että palvelut ja tuotteet ostetaan pääosin omaan käyttöön palvelutarjonnan tueksi.

  Merkittävimmät toimitusketjut ovat rautatieliikenteen kalusto-, varaosa- ja tukipalvelutarpeet, infrarakentamisen materiaali- ja palvelutarpeet, energian hankinta sekä henkilökuntaan ja toimitiloihin liittyvät tarpeet. Pienemmässä roolissa ovat autoliikenteen alihankinta-, kalusto-, varaosa- ja palvelutarpeet sekä elintarvikeostot.

  Vuoden 2015 aikana toimittajilta ostettiin tavaroita ja palveluita 658,8 miljoonalla eurolla, pääosin keskitetyn hankinnan kautta. Ostot jakautuivat liiketoiminnoittain ja kululajeittain seuraavasti:

  Toimittajat pääosin Euroopasta

  Toimittajista 98 prosenttia sijaitsee Suomen ja Euroopan unionin alueella. Tärkeimmät 275 toimittajaa kuuluvat toimittajahallinnan piiriin, ja niitä koskee keskitetty ja säännöllinen seuranta. Näiltä toimittajilta hankitaan hiukan alle puolet ostoista.

  Toimittajat on jaettu kolmeen eri seurantaluokkaan. Seurantaluokasta riippuen toimittajat suorittavat tietyin määrävälein itsearvioinnin. Itsearvioinnissa keskitytään muun muassa ympäristöön, syrjimättömyyteen sekä työehtoihin.

  Uusilta toimittajilta vaaditaan aina itsearviointia, ja niille suoritetaan riskianalyysi.

  Hankinnan kategoriapäälliköiden tekemissä toimittajien riskianalyyseissä otetaan kantaa laajemmin toimittajan taloudelliseen tilaan, asemaan markkinoilla sekä suoriutumiseen.

  Yritys, joka ilmoittautuu ehdokkaaksi VR Groupin järjestämään tarjouskilpailuun, vastaa tarjouspyyntöön tai solmii sopimussuhteen, sitoutuu samalla noudattamaan VR Groupin hankintatoimen eettisiä ehtoja. Ehdot koskevat työoloja, ympäristön suojelua sekä muita vastaavia normeja. Toimittajat sitoutuvat myös varmistamaan, että heidän toimitusketjunsa noudattavat eettisiä ehtoja.

  Vuonna 2015 toimittajaseurannan tuloksena kertyi 175 riskianalyysiä ja 92 itsearviointia. Vuodelle 2015 tavoitteeksi oli asetettu 90 prosentin seurantapeitto, mutta tulos jäi lievästi alle tavoitteen.

  Seurannan tuloksena voidaan todeta, että vastanneista toimittajista 65 prosentilla on ISO 14001 tai samankaltaisen standardin mukainen ympäristöjärjestelmä toteutettuna kokonaan, osittain tai suunnitteilla. Samoin 87 prosentilla on käytössä kirjalliset periaatteet syrjinnän torjumiseksi. Noin 93 prosenttia toimittajista voi osoittaa noudattavansa työaikaa ja ylitöitä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Kirjalliset työsopimukset ovat käytössä kaikilla työntekijöillä noin 90 prosentissa vastaajayrityksistä, muilla yrityksillä on kirjalliset työsopimukset käytössä yli 75 prosentilla työntekijöistä.

  Vuoden 2016 alusta on hankintayksikköön palkattu täysipäiväinen laatupäällikkö, jonka tehtävänä on parantaa toimitusketjun laatua ja vastuullisuutta.

  Vuonna 2015 saatettiin päätökseen 23 EU-kilpailutusta. Muita kilpailutuksia tehtiin 60 kappaletta. Lisäksi uusia sopimuksia tehtiin tai olemassa olevia sopimuksia täydennettiin 331 kappaletta.