• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Uusia aluevaltauksia ja allianssikumppanuuksia

  • VR Track Oy on Suomen suurin radanrakentaja ja ainoa täyden palvelun rautatiejärjestelmien toimittaja.
  • Yritys on yksi suurimmista infra-alan suunnittelutoimistoista ja rautateiden kunnossapitäjistä sekä johtava rata-, sähkö- ja turvalaitejärjestelmien asiantuntija.
  • VR Track Sweden AB on Ruotsin kolmanneksi suurin rautateiden kunnossapitäjä.

  Euroopan ensimmäinen julkinen allianssihanke, Liikenneviraston ja VR Trackin vuonna 2011 aloittama Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushanke valmistui rakennustöiden osalta etuajassa alkuvuodesta 2015. Yksi allianssihankkeelle määritellyistä avaintavoitteista oli turvallisuus. Koko rakentamishankkeen osalta tapaturmataajuudeksi muodostui 6,3. Tätä voi pitää merkittävänä saavutuksena, sillä eri vaiheissa työmaalla työskenteli yhteensä 1 309 henkilöä. Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushanke on parhaillaan takuuvaiheessa, joka jatkuu vuoteen 2020.

  Rautateiden käyttökeskustoiminta siirtyi VR Track Oy:ltä Finrail Oy:lle maaliskuussa 2015. Samassa yhteydessä käyttökeskusten henkilöstö siirtyi Finrailin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Suomen rataverkon sähköjärjestelmän käytettävyyttä ja turvallisuutta valvovat käyttökeskukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kouvolassa.

  VR Trackin vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamoliiketoimintoja kehitetään yhdessä maailman johtavan rautatieteknologia- ja infrastruktuurikonsernin kanssa. VR Track ja Vossloh-konserni solmivat toukokuussa 2015 sopimuksen kahden yhteisyrityksen muodostamisesta tavoitteena vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen kasvattaminen ja kehittäminen. Tuotanto siirrettiin osaksi yhteisyritysten toimintaa heinäkuussa 2015.

  Toukokuun lopussa VR Track ja Liikennevirasto allekirjoittivat urakkasopimuksen Vaala–Kivesjärvi-perusparannuksesta. Urakka sijaitsee tavaraliikenteelle merkittävällä Oulu–Kontiomäki-rataosalla. Työt jatkuvat vuoden 2016 kesäkuulle.

  Kesäkuussa Tampereen kaupunki valitsi VR Track Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman työyhteenliittymän Tampereen raitiotieallianssin toteuttajaksi. Hankkeesta enemmän täällä

  VR Track on kasvattanut voimakkaasti osuuttaan Ruotsin ratamarkkinoilla ja noussut yhdeksi maan suurimmista ratojen kunnossapitäjistä. Radanrakentamisen ja kunnossapidon lisäksi nostimme myös suunnittelun ydintoimintojemme joukkoon Ruotsissa. Kesällä 2015 VR Track voitti merkittävän suunnitteluprojektin. Trafikverketin tilaamassa vaativassa tasoristeysprojektissa Uppsalan keskustan kaksi tasoylikäytävää korvataan alikulkusilloilla. Projekti on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2016–2019. Voit lukea lisää kansainvälisestä toiminnastamme täältä.

  Lokakuussa Liikennevirasto valitsi VR Trackin allianssikumppanikseen Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen. Allianssihankkeesta lisää täällä

  VR Track toimii toukokuussa 2014 käynnistyneen Ruha–Lapua-kaksoisraiteen rakentamishankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana. Hanke eteni vuoden aikana ripeästi aikataulussaan. Syksyn aikana kaikki Lapuan ja Ruhan väliset tasoristeykset oli korvattu alikulkusilloilla ja marraskuussa Lapualla juhlittiin Kauppakadun alikulkusillan vihkiäisiä. Kaksoisraide ja siihen liittyvät Lapuan liikennepaikan muutostyöt ovat osa suurempaa Liikenneviraston Seinäjoki–Oulu-ratahanketta. Uutta raidetta rakennetaan noin yhdeksän kilometriä ja vanhaa raidetta kunnostetaan kaikkiaan noin 11 kilometrin matkalta. VR Trackin urakkaan kuuluu myös Lapuan liikennepaikan uusiminen. Rakentamishanke valmistuu 30.10.2016 mennessä.

  Liikennevirasto kilpailuttaa hallinnoimansa rataverkon kunnossapitoalueita tasaisin väliajoin. Vuoden 2015 lopussa VR Track kunnossapiti näistä kuutta aluetta samoin kuin lukuisia teollisuuden, kuntien ja satamien omistamia yksityisraiteita.

  Syksyllä 2013 käynnistetty yhtiön historian laajin liiketoiminnan kehitysohjelma saatettiin loppuun vuoden 2015 aikana. Hanke valmistui lähes vuoden suunnitellusta aikataulusta etuajassa. Lue kehitysohjelmasta lisää täältä.  

  Määrätietoinen turvallisuustyö toi tuloksia

  Työturvallisuuden edistäminen on keskeinen osa toimintaamme. Turvallisuustyö on vuoden aikana painottunut tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintaan ja niistä oppimiseen, ennakoivaan turvallisuustoimintaan sekä koko henkilöstölle suunnattuun turvallisuusviestintään, kuten viikoittaisiin ajankohtaisia turvallisuusaiheita painottaviin tekstiviesteihin. Kaikkiaan turvallisuusaiheisia tekstiviestejä lähetettiin vuoden aikana 60 kpl. Myös edellisvuonna käyttöönotetun Työtehtävän turvallisuussuunnitelma -toimintamallin kehittämistä jatkettiin edelleen.

  Määrätietoinen ja johdonmukainen turvallisuustyö toi myös tuloksia. Tapaturmataajuus laski ensimmäisen kerran yhtiön historiassa alle 10:en ollen 9,7 (14,7). Myös ennakoivien turvallisuusmenetelmien, kuten turvallisuushavaintojen ja turvallisuustuokioiden, mittareille asetetut tavoitteet saavutettiin. Vakavien työtapaturmien määrä väheni, ja tapaturmien aiheuttamien sairaslomien keskimääräinen pituus lyheni.

  Asiakastyytyväisyys kehittynyt edelleen

  VR Trackin asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Asiakkaiden antama onnistumisarvosana nousi edellisestä vuodesta ollen 4,16 (4,05) asteikolla 1–5. Asiakastyytyväisyystutkimuksen korkeimmat arvosanat saivat liikenne- ja työturvallisuus 4,5 (4,2) ja lupausten pitäminen 4,4 (4,1).

  Vuoden aikana asiakastyössä paneuduttiin erityisesti edellisvuoden asiakastutkimuksissa esiin nousseisiin kehityskohteisiin. Asiakkaille annetut lupaukset olivat toiminnan keskiössä, ja muun muassa vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa kehitettiin edelleen. Suuria edistysaskelia otettiinkin muun muassa asiakkaiden kokemassa asiakaslähtöisyydessä, reagointinopeudessa sekä liikenne- ja työturvallisuuden kehityksessä.

  Katso lisää asiakaslähtöisyys liiketoiminnassa.