• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstöstä huolehtiminen

  Henkilöstötutkimuksen mukaan VR Groupin henkilöstö on innostunut omasta työstään, näkee esimiestyön parantuneen ja kokee työturvallisuustason hyvänä. Vuoden 2015 aikana henkilöstön kanssa on keskusteltu siitä, minkälainen työpaikka VR Group on, miten toimitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja minkälaiset arvot ohjaavat arjen toimintaa. Keskustelun tulokset toivat uusia näkökulmia työskentelytapojen kehittämiseen, joita perinteisesti kerätään henkilöstötutkimuksella.

  Asiaa selvitettiin kutsumalla henkilöstö keskustelutilaisuuksiin ympäri Suomen. Henkilöstöltä kysyttiin, kuinka johdon ja henkilöstön sekä eri yksiköiden ja liiketoimintojen välistä vuoropuhelua voidaan parantaa. Tilaisuuksissa keskusteltiin myös siitä, kuinka arvot ohjaavat toimintaa arjen tilanteissa.

  Tulokseksi saatiin paljon hyviä käytännönläheisiä ehdotuksia henkilöstön ja johdon sekä eri yksiköiden välisen keskustelun kehittämiseksi. Arvoista asiakas toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus sekä yhdessä tekeminen näyttävät toteutuvan henkilöstön keskuudessa ja arjen tilanteissa. Tavoitteellisuus ja uudistuminen taas koettiin kaukaisemmiksi tai ne ymmärrettiin eri tavoin.

  Henkilöstöltä tulleita ehdotuksia käsiteltiin konsernin johtoryhmissä syksyllä ja ideoita viedään eteenpäin.

  Vuonna 2015 henkilöstötutkimuksen tulos oli lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin kokonaistulos on 3,43 (3,42 vuonna 2014, asteikolla 1−5). Esimiestyötä, työturvallisuutta ja viestintää koskevat tulokset paranivat. Usko VR Groupin tulevaisuuteen ja työpaikan suositteluhalukkuus laskivat odotetusti vaikean syksyn jälkeen.

  Henkilöstön tyytyväisyys ei vaihtele eri yksiköissä yhtä voimakkaasti kuin edellisenä vuonna, vaikka eroja toki on ja liiketoimintojen tilanteet eroavat toisistaan.

  Onnistumisia:

  • Innostuneisuus omasta työstä on lisääntynyt.
  • Työssä jaksaminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat parantuneet. 
  • Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä on käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. 
  • Esimiestyössä muutoksista viestiminen ja valmentava johtaminen ovat kohentuneet selvästi.

  Kehitettävää:

  • Yhteistyö yksiköiden välillä tulisi olla tiiviimpää ja sujuvampaa. 
  • Keskusteluyhteys johdon ja esimiesten välillä on kohentunut hieman, muuten luottamus johtoon ei vielä. 
  • Erityisesti nuoret työntekijät toivovat parempia kehittymismahdollisuuksia. 
  • Esimiestyö on kehittynyt, mutta osa esimiehistä ei toimi roolissaan esimiestyön vaatimusten mukaisesti ja kaipaa tukea esimiestyöhön.

   

  Henkilöstötietoja (31.12.2015) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  Työsuhteita alkoi 1) 3) 670 683 718 928 796 664 587 897
  Työsuhteita päättyi 1) 3) 1389 1182 1166 1 840 1 200 997 963 788
  Kokonaisvaihtuvuus 1) 3), % 11,0 9,9 8,5 12,57 8,9 6,8 6,1 6,6
  Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) 8421 9862 10274 10 623 11 693 12 059 12 285 12 480
  Määräaikaiset työsuhteet 2) 194 119 204 171 95 159 286 336
  Ulkomailla työskentelevien määrä 514 580 531 498 517 452 275 290
  Keskimääräinen työsuhteen pituus 1), vuotta 16 18 19 20 20 21 21 22
  Sukupuolijakauma 1)
  miehiä, % 82 82 82 83 83 83 84 84
  naisia, % 18 18 18 17 17 17 16 16
  Eläkkeelle jääneet 1)
  vanhuuseläke 359 408 445 432 501 441 431 274
  työkyvyttömyyseläke 55 55 62 59 88 101 104 102
  Sairauspoissaolo 1) % 5,0 5,4 5,3 5,5 6,3 5,8 5,6 6
  Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 59,1 59,1 58,9 57,5 57,9 57,7 1) 57,8 1) 56,9 1)
  1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
  2) VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
  3) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset että määräaikaiset, aikaisemmin vain vakituiset.
  Henkilötyövuodet maittain
  Suomi 8 101
  Ruotsi 310
  Viro 46
  Venäjä 98
  Unkari 60
  Henkilöstön sukupuolijakauma
  Miehet:
  %-osuus
  Naiset:
  %-osuus
  Koko henkilöstö:
  %-osuus
  Koko henkilöstö 82,3 17,7
  Vakituiset 82,6 17,4 97,6
  Määräaikaiset 70,3 29,7 2,4
  Kokoaikaiset 84,1 15,9 94,8
  Osa-aikaiset 50,7 49,3 5,2
  IKÄJAKAUMA Lukumäärä %
  Veturinkuljettajat 1263
  -29 148 12%
  30-49 819 65%
  50- 296 23%
  Keski-ikä 38,9
  Junahenkilöstö 860
  -29 165 19%
  30-49 413 48%
  50- 282 33%
  Keski-ikä 31,6
  SUKUPUOLIJAKAUMA Lukumäärä %
  Veturinkuljettajat 1263
  Mies 1216 96%
  Nainen 47 4%
  Junahenkilöstö 860
  Mies 592 69%
  Nainen 268 31%

  Lisää henkilöstötietoja täällä