Avainluvut 2015

Huom! Raportin valmistumiseen mennessä Tilastokeskus ei vielä ollut tehnyt vuoden 2015 markkinaosuustutkimusta.

VR Groupin avainlukuja 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 87,2 87,6 84,7 86,2 79,7 75,8
Lähiliikenteen täsmällisyys, % 92,6 93,4 94,3 93,7 92,1 88,5
Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 93,1 93,3 90,9 91,6 87,9 81,0
Liikevaihto, milj. € 1 231,4 1 367,2 1 421,2 1 437,8 1 437,2 1 422,6
Liikevoitto, milj. € 65,4 90,4 70,6 52,3 20,9 43,1
Investoinnit, milj. € 119,8 169,0 185,2 106,5 152,3 152,4
Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 71,0 67,0 65,0 64,0 64,0 64,0
Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt
1000 tonnia
70,0 85,0 96,0 101,0 100,0 101,0
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus* 15,3 18,9 19,1 - - -
Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus VR Trackissa 9,7 14,7 13,8 19,3 24,3
Henkilötyövuodet keskimäärin 8 615 9 689 10 234 11 080 11 391 11 950
Uusien työsuhteiden määrä 670 683 718 928 796 664

* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin.

VR Group lukuina

Logistiikka 2015 2014 Muutos- 2013 2012 2011 2010
Kuljetusmäärät, 1 000 t % ¹)
Junaliikenne 33 392 37 008 -9,8 36 355 35 267 34 827 35 795
Kotimainen 20 692 22 742 -9,0 22 727 23 576 23 505 23 249
Kansainvälinen 12 700 14 266 -11,0 13 628 11 691 11 322 12 545
Itäinen 7 613 8 231 -7,5 8 075 6 659 6 128 7 429
Transito 4 977 5 971 -16,6 5 398 4 951 4 966 4 831
Läntinen 110 64 71,9 155 81 228 285
Autoliikenne 4 968 5 213 -4,7 5 694 7 353 8 480 7 919
Yhteensä 38 360 42 221 -9,1 42 049 42 620 43 307 43 714
Junaliikenteen tonnikilometrit, milj.
Kotimainen 5 847 6 336 -7,7 6 485 6 804 6 797 6 915
Kansainvälinen 2 621 3 260 -19,6 2 966 2 471 2 598 2 835
Itäinen 1 186 1 317 -9,9 1 270 1 082 937 1 234
Transito 1 424 1 939 -26,6 1 689 1 378 1 616 1 541
Läntinen 12 4 200,0 7 12 45 60
Yhteensä 8 468 9 597 -11,8 9 451 9 275 9 395 9 750
Matkustajaliikenne
Matkat, 1 000 matkaa
Junaliikenne 4) 75 952 71 552 6,1 69 318 69 331 68 376 68 950
Kaukoliikenne 12 343 12 549 -1,6 13 558 13 650 13 274 13 399
Kotimainen 11 915 12 015 -0,8 12 960 13 155 12 832 13 053
Kansainvälinen 428 534 -19,9 598 495 443 346
Lähiliikenne 63 609 59 003 7,8 55 760 55 681 55 102 55 551
HSL 56 509 51 867 8,9 43 673 43 375 42 946 43 161
Muu 7 100 7 136 -0,5 12 087 12 306 12 156 12 391
Autoliikenne 35 172 35 591 -1,2 29 057 26 148 23 848 22 731
Yhteensä 111 124 107 143 3,7 98 375 95 479 92 224 91 681
Junaliikenteen henkilökilometrit, milj. 4)
Kaukoliikenne 2 927 2 935 -0,3 3 153 3 131 3 003 3 073
Kotimainen 2 816 2 797 0,7 2 999 3 003 2 888 2 983
Kansainvälinen 111 138 -19,6 155 128 115 90
Lähiliikenne 1 187 1 103 7,6 899 904 879 886
HSL 848 761 11,5 415 412 408 410
Muu 338 342 -1,1 484 493 472 476
Yhteensä 4 114 4 038 1,9 4 053 4 035 3 882 3 959
VR Groupin henkilökunta 8 615 9 689 -11,1 10 234 11 080 11 391 11 950
Junaliikenteen energian käyttö, %
junakilometreillä mitattuna
Sähkö 88,4 86,5 - 85,5 85,1 84,8 84,9
Dieselpolttoneste 11,6 13,5 - 14,5 14,9 15,2 15,1
Vetokaluston lukumäärä
Sähköveturit 156 155 0,6 155 155 155 156
Dieselveturit 213 216 -1,4 221 224 223 224
Sähkömoottorijunat ²) 178 178 0,0 171 167 158 152
Dieselmoottorijunat 16 16 0,0 16 16 16 16
Vaunuston lukumäärä
Tavaraliikenteen vaunut 8 854 9 078 -2,5 9 457 9 817 10 364 10 464
Matkustajaliikenteen vaunut 1 101 1 181 -6,8 1 163 1 131 1 102 1 071
Tavaravaunuston tasearvo vuoden 2015 lopussa 133,3 M€.
Suomen rataverkko ³)
Ratapituus, ratakm 5 923 5 944 -0,4 5 944 5 944 5 944 5 919
Sähköistetty ratapituus 3 262 3 256 0,2 3 172 3 172 3 172 3 073
Raidepituus, raidekm 8 483 8 485 -0,0 8 523 8 883 8 885 8 862
¹) Muutos-% viittaa muutokseen vuodesta 2014 vuoteen 2015.
²) Sisältää Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n omistamat Sm5-junat ja Oy Karelian Trains Ltd:n omistamat Allegro-junat.
³) Liikenneviraston omistama rata.
4) Vuodet 2013 ja 2014 eivät ole täysin vertailukelpoisia tilastointitavan muuttumisen vuoksi.