• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstöjohtaminen

  • VR Groupin arvot ovat asiakas toiminnan lähtökohtana, turvallisuus ja vastuullisuus, yhdessä tekeminen, tavoitteellisuus sekä uudistuminen.

  Arvoja toteutetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. VR Groupissa johtaminen perustuu yhdessä johdon ja esimiesten kanssa kuvattuun menestyvän esimiestyön malliin, joka on kiteytetty kolmeen asiaan: vaadin – osallistan – uudistan. Esimiestyössä on tasapainossa toiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen sekä kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudesta vastaa VR Groupissa henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

  Henkilöstöstrategia

  Henkilöstöstrategiaa arvioidaan liiketoimintojen strategiapäivitysten yhteydessä ja strategiaa tukevat toimenpiteet johdetaan liiketoimintojen tarpeista. Strategiset HR-tavoitteet linkittyvät konsernin strategisiin teemoihin, jotka ovat kasvu, kilpailukyky, asiakaslähtöisyys ja toimiva perusta. Henkilöstöstrategia tukee näitä teemoja.

  Henkilöstöjohtamisen tavoitteet

  Henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Henkilöstökustannukset ovat kilpailukykyiset
  • Motivoitunut ja osaava henkilöstö tukee toiminnan tuloksellisuutta
  • HR-analytiikka on tasolla, joka tukee strategisia päätöksiä
  • HR-toiminnon taso ja tehokkuus paranee

  Työehtosopimusten jatkuvalla kehittämisellä ja tulkintojen selventämisellä ja työnjohdollisilla linjauksilla on kehitetty yrityksen toimintaympäristöä kilpailukykyiseksi. Tehokkaalla työkykyjohtamisella on saatu hyviä tuloksia, muun muassa työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on alentunut (93 => 83) ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet (5,4 % => 5,0 %).

  Johtamisen kehittämisessä on painopisteenä ollut johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksen parantaminen ja avoimuuden ja yhteistyön tukeminen. Vuonna 2015 on kartoitettu osaamisen johtamisen tarpeet, tavoitteet ja jatkettu strategisten osaamisten tunnistamista. Henkilöstön palkitsemisjärjestelmää on kehitetty selkeämmin suoriutumisesta palkitsevuuteen myös työntekijätasolla ja suurille ammattiryhmille.

  Työhyvinvointitoiminnan panostuksia on kohdennettu valittuihin painopisteisiin: vuorotyön kehittämiseen, työn sujuvuuteen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

  HR-raportoinnin ja analytiikan kehittämistä on jatkettu liiketoiminnan erityistarpeet huomioiden ja on otettu käyttöön uusi HR-järjestelmä.

  HR-yksikkö on parantanut omaa palvelumallia ja ottanut käyttöön uuden palvelu- ja asiointimallin.

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa

  Henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön sekä työpaikkaan seurataan vuosittaisella henkilöstötutkimuksella. Useita tärkeitä tuloksia on onnistuttu nostamaan edellisen vuoden tasosta. Kehittämistyöllä on ollut vaikutusta.

  • Omassa työssä ja työpaikalla varsinkin työturvallisuusasiat sekä töitä koskeva ohjeistus koetaan aikaisempaa paremmiksi.
  • Esimiestyössä ennen kaikkea muutoksista viestiminen ja valmentava johtaminen ovat kohentuneet selvästi.
  • Työhyvinvoinnin kokemusta nostaa muun muassa lisääntyneet vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.
  • Työnantajan koetaan tukevan työhyvinvointia aikaisempaa paremmin.

  Meneillään olevista muutoksista ei ole onnistuttu riittävän hyvin viestimään, eikä lisäämään henkilöstön luottamusta johtoon, vaikka samaan aikaan henkilöstö kokeekin, että heitä kuunnellaan paremmin kuin aikaisemmin. Tilaisuuksia erilaiseen vuorovaikutukseen on luotu systemaattisesti kuluneen vuoden aikana.

  Henkilöstöjohtamisen tuloksia parantavat muutokset

  • Palkitsemisjärjestelmää on parannettu uudistamalla rakennetta siten, että palkitsemisen perusteena olevat tavoitteet voidaan tuoda lähemmäs jokaisen omaa työtä ja tukemaan paremmin liiketoimintojen erilaisia tavoitteita myös suurille ammattiryhmille.
  • Terveystarkastusten toimintamallia on tehostettu ja vastuut kumppaneiden kanssa selkiytetty.
  • On perustettu keskitetty operatiivinen HR-palvelukeskus, jonka tavoitteena on taata organisaatiolle nopea, yhtenäinen ja laadukas HR-palvelu sekä parantaa esimiesten palvelua ja tukea HR-asioissa.
  • On otettu käyttöön uusi tietovarastoraportointi, joka mahdollistaa eri tietolähteiden HR-tiedon yhdistelyn ja aiempaa paremman käytön liiketoimintojen ja esimiesten tukena.
  • On otettu käyttöön uusi HR-järjestelmä.
  • On kehitetty ja otettu käyttöön uusia joustavampia työaikamalleja.

  Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

  Mahdollisuudet

  + Merkitykselliseksi koettu työ ja henkilöstön vahva innostus ja ylpeys omasta työstä
  + Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus
  + Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta
  + Toimiva yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa

  Riskit

  - Muutoksiin sopeutuminen
  - Työkuormituksen hallinta henkilöstön ikääntyessä, erityisesti raskaissa työolosuhteissa ja vuorotöissä
  - Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen