17 Oma pääoma (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 631 060 593 412 266 950 270 469
Osingonjako -100 003 -30 000 -100 003 -30 000
Muuntoerot 122 72 0 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 531 179 563 484 166 947 240 469
Tilikauden voitto 50 041 67 576 32 056 26 482
Vapaa oma pääoma yhteensä 581 220 631 060 199 003 266 950
Oma pääoma yhteensä 1 477 041 1 526 882 1 094 770 1 162 717
Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
Emoyhtiö
2015 2014
Voitto edellisiltä tilikausilta 166 947 240 469
Tilikauden voitto 32 056 26 482
Yhteensä 199 003 266 950