• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä

  VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi. Vuonna 2015 konserni on saanut erityistä huomiota omien tehostamiseen tähtäävien päätöstensä vuoksi sekä siksi, että liikennesektori elää murroksessa. Syyt muutoksiin ovat sekä globaaleja että kansallisia.

  Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

  VR Groupin sidosryhmät voi jakaa seuraaviin: julkiset tahot, liiketoimintaan liittyvät toimijat sekä konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat. Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

  Tarkkaa sääntelyä

  VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä konsernin toiminnan kannalta ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

  Monilla VR Groupin toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on useita eri rooleja. Esimerkiksi Liikennevirasto on sekä viranomainen että infrarakentamista harjoittavan VR Trackin asiakas.

  Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa yhtiön toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

  Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä asemassa viime vuosina. Paketin tavoitteena on yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen, jotta markkinoilla toimimisen edellytykset olisivat samanlaiset kaikkialla EU-alueella. Paketin teknisen osan käsittely on edennyt loppuvaiheeseen, mutta muilta osin käsittely on vielä kesken.

  Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2015 rautatielain muutoksen. Lakimuutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia VR-Yhtymä Oy:n toimintaan tulevaisuudessa.

  Tasapuolisesti asiakkaita kuunnellen

  VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita myös ulkomailla.

  Nopeasti suosiota saavuttanut VR:n asiakasohjelma Veturi antaa yhtiölle tärkeää tietoa matkustustoiveista. Veturi-asiakasohjelma tarjoaa myös kanavan keskustella ja kuunnella kuluttaja-asiakkaita ja heidän toiveitaan junamatkustamisen kehittämisestä. Veturin kautta tavoitetaan aktiiviset, junamatkustamiseen sitoutuneet asiakkaat ja tarjotaan asiakkuusetuja.

  VR Group edistää palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. Tällä hetkellä lähes kaikilla rataosilla on esteettömiä junavuoroja.

  VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön kuuluu myös laajoja toimenpideohjelmia muun muassa turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä riskikartoituksilla parannetaan turvallisuutta asiakkaiden tuotantolaitoksissa. Toiminnan tarkoitus on kehittää yhä turvallisempaa toimintaympäristöä ja parempia toimintatapoja.

  VR Track on infra-alan johtavia allianssikumppaneita Suomessa. Allianssimuotoisessa hankkeessa tilaaja ja palveluntuottajat toimivat läheisessä yhteistyössä muodostaen yhteisen organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 VR Track oli mukana kolmessa allianssihankkeessa. Tutustu hankkeisiin tästä.

  Vastuulliset alihankkijat

  VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat eli sopimusliikennöitsijät. Pitkäaikaiset liikennöitsijäsopimukset sekä laaja liikennöitsijäverkosto takaavat toiminnan laadun ja jatkuvuuden. VR Transpoint käyttää aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä sopimuskumppaneita.

  VR Trackilla on lukuisia alihankkijoita ja materiaalitoimittajia. VR Track edellyttää toimittajiltaan ja käyttämiltään urakoitsijoilta liittymistä Luotettava kumppani -palveluun varmistaakseen, että nämä täyttävät tilaajavastuulain velvoitteet. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat sitovat myös yhtiön materiaalintoimittajia ja alihankkijoita.

  Järjestöyhteistyötä

  VR Group osallistuu usean omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön toimintaan – tiiveintä yhteistyötä tehdään henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR Groupin henkilöstöä on jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

  VR Group on muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Palvelualojen työnantajat Paltan jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon.

  VR Group liittyi keväällä Climate Leadership Council (CLC) -yhdistykseen. Yhdistys kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. VR Group on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa. VR Track parantaa energiatehokkuutta työmaillansa muun muassa koneohjauksen avulla ja VR Transpoint rautateiden tavarankuljetuksissa lisäämällä sähkövetoa. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa jäsentensä kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin.

  VR Track Oy on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös muun muassa Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK:iin sekä Suunnittelutoimistojen liitto SKOL ry:een ja BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen toimialaryhmiin. VR Track liittyi kesällä 2015 älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry:n verkostojäseneksi. Jäsenyys auttaa seuraamaan alan kehitystä ja verkottumaan muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

  Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Logistiikka Yritysten Liittoon (LOGY ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

  Kansainvälisessä roolissa

  Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus. VR Group toimii myös kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

  VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. Konserni on liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden välillä. Lisäksi VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö.

  VR Groupin sidosryhmät