• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen

  • VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja integroitu osaksi konsernistrategiaa.
  • Strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

  Arvomme ovat Asiakas toiminnan lähtökohtana, Turvallisuus ja vastuullisuus, Yhdessä tekeminen, Tavoitteellisuus ja Uudistuminen. Erityisesti Asiakas toiminnan lähtökohtana ja Turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan vastuullisuustyölle.

  Katso lisää strategiasta

  VR Groupin vastuullisuus on jaettu viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

  • Turvallisuus tarkoittaa henkilö-, työ-, liikenne- ja tietoturvallisuutta.
  • Asiakkaan kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa palveluiden luotettavuus, saatavuus, hinnoittelu ja tasa-arvoisuus.
  • Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen.
  • Ympäristövastuussa olennaisinta ovat energiatehokkuus ja toiminnan päästöt.
  • Toiminnan läpinäkyvyys pitää sisällään eettisen liiketoiminnan ja hankintaketjujen hallinnan.

  VR Groupin johtamismalli

  VR Groupin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. Vastuullisuus on kiinteä osa johtamismallia ja tavoitteellista toimintaa. Teeman mukaisissa johtamistavan kuvauksissa kerrotaan vastuullisuuden johtamisesta tarkemmin.

  Vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja yksiköiden vastuulla. Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden, hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla.

  Vastuullisuuden olennaisimmat teemat ja niitä vastaavat avaintunnusluvut määritettiin vuonna 2014. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien teemojen matriisi, joka päivitetään vuosittain. Olennaisuusmäärittelyn tulokset otetaan huomioon myös strategiatyössä.

  Katso lisää olennaisuusanalyysistä

  Politiikat ja periaatteet

  VR Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat politiikat ja periaatteet on kuvattu teeman mukaisissa johtamistavan kuvauksissa.

  Koko VR-konsernia koskeva eettinen ohjeistus uusittiin vuonna 2015. Ohjeet koskevat koko henkilöstöä ja jokaista edellytettiin suorittamaan niitä koskeva kurssimuotoinen valmennus vuoden 2015 aikana. Toimi eettisesti arjessa -kurssi tuli suorittaa joko verkkokurssina tai ryhmävalmennuksena. Vuoden 2015 loppuun mennessä kurssin oli suorittanut 66 prosenttia VR Groupin henkilöstöstä. Ruotsissa kurssi otettiin käyttöön syyskuussa ja 73 prosenttia siellä työskentelevästä konsernin henkilöstöstä suoritti sen vuoden loppuun mennessä. Jotta mahdollisimman moni suorittaisi Toimi eettisesti arjessa -kurssin, tullaan siitä esimiesten kautta muistuttamaan henkilöstöä alkuvuodesta 2016. Esimiehet muistuttavat siitä henkilöstöä alkuvuonna 2016.

  Myös VR-konsernin lahjonnan vastainen ohjeistus uusittiin. Ohjeiden käyttöönottamiseksi laadittiin Yhdessä lahjontaa vastaan -verkkokurssi, jonka kohderyhmä valikoitui työtehtävien perusteella. 93 prosenttia kohderyhmään kuuluvista henkilöistä suoritti kurssin vuoden 2015 aikana. Ruotsissa kurssi otettiin käyttöön syyskuussa ja kohderyhmästä 75 prosenttia suoritti sen vuoden loppuun mennessä.

  Linkki: VR-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 

  Raportointi

  Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistusta. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita Core-tason mukaisesti. Vuoden 2015 raporttia ei ole varmennettu.

  Vuosiraportin rajauksista ja laskentarajoista on kerrottu tarkemmin vuosiraportin kuvauksessa.