• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Olennaiset tapahtumat tilikaudella

  VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa kannalta vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä kilpailuympäristössä.

  Laskevista volyymeista huolimatta VR Transpointin rautatielogistiikka säilytti tulostasonsa toiminnan operatiivisen tehostamisen myötä. Volyymien laskuun vaikuttivat olennaisesti maailmanmarkkinahintojen kehitys raaka-ainemarkkinoilla ja toteutuneet riskit idän transito- liikenteessä. Myös idän viennissä ja puuraaka-ainevolyymeissa jäätiin edellisvuodesta.

  Kansainvälisen maantielogistiikan Unkarin liiketoiminnoista luovuttiin kesäkuussa 2015.

  Kotimaan maantielogistiikka aloitti uuden terminaalin rakentamisen Riihimäellä loppuvuodesta.

  Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui. Edelleen tiivistyneen asiakasyhteistyön ja tehostuneen suunnittelun, sekä kehittyneiden työmenetelmien ja teknologian ansiosta junien keskipainon kasvu mahdollisti junakilometrien sopeuttamisen. Tämä positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012 lähtien. VR Transpointin työturvallisuudessa tapahtui selkeää kehitystä. Tapaturmataajuus laski 11,2:een miljoonaa työtuntia kohti (14,7). Myös vaihtotyöpoikkeamataajuus laski selvästi, se oli 43,6 miljoonaa työtuntia kohti (51,2).

  Matkustajaliikenteen junaliikenteen kilpailuympäristö on isossa muutoksessa linja-autoliikenteen markkinan avauduttua vapaalle kilpailulle. VR käynnisti vuonna 2015 mittavan ohjelman junan kilpailukyvyn parantamiseksi kaukoliikenteessä. Tavoitteena on matkamäärien kasvattaminen hinnoittelua muuttamalla, palveluita kehittämällä ja yhteyksiä nopeuttamalla. Käynnistetyssä kilpailukykyohjelmassa tavoitellaan yli 50 miljoonan euron vuosittaista kustannussäästöä. Osana tehokkuusohjelmaa käynnistettiin mittavat yt-neuvottelut matkustajaliikenteessä, junien kunnossapidossa ja junaliikennöinnin yksikössä. Neuvottelujen piirissä oli 2 800 työntekijää ja vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 570 henkilöä. Saavutettavista säästöistä suurin osa käytetään lipun hintojen pysyvään alentamiseen. Samalla hinnoittelurakennetta yksinkertaistetaan.

  Vuoden aikana on tarkasteltu koko rataverkon liikennetarjontaa samalla kun ostopalvelu- ja velvoiteliikenteen sisällöstä on neuvoteltu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hallitusohjelman mukaiset 12,3 miljoonan euron säästöt junaliikenteen ostoista johtivat merkittäviin muutoksiin ostopalvelusopimuksen sisältöön.

  Tavoitteena on kasvattaa tarjontaa ja nopeuksia niillä reiteillä, joissa nähdään olevan kasvupotentiaalia. Samaan aikaan tavoitellaan kaluston täyttöasteen kasvua kohdentamalla vuorotarjontaa tarkemmin kysynnän mukaan. Ensimmäiset markkinaehtoisen liikenteen muutokset astuivat voimaan lokakuussa 2015.

  Matkamäärien kasvun edellytyksenä on pysyvästi edullisempi hintataso ja hinnoittelu-rakenteen selkiyttäminen. Hintojen lasku oli yksi tehostamisen suurimpia tavoitteita. Keväästä 2015 lähtien joukkoliikenteen hintakilpailuun vastattiin laajoin tarjouskampanjoin. Hintakampanjoiden suosio ylitti odotukset, ja laskussa olleet matkamäärät kääntyivät nousuun. Useilla reiteillä matkustajamäärien kasvu oli huomattavaa.

  Junakokemuksen kehittämisen edellytyksenä on tiivis yhteys asiakkaaseen ja matkustajan odotusten ymmärtäminen. Kaukoliikenteessä on toteutettu vuoden 2015 aikana lukuisia asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja yrityskuvatutkimuksia.

  Vuonna 2015 toteutettiin yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa projekti junien wlan-verkon käytettävyyden parantamiseksi. Pendolino-, IC- ja Allegro-kalustoon asennettiin 4G-valmiudet. Verkon nopeuden lisäksi myös sen kapasiteetti on kasvanut, jolloin useampi matkustaja pystyy samanaikaisesti käyttämään verkkoa entistä tehokkaammin.

  Toukokuussa VR-Yhtymä Oy solmi Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa aiesopimuksen junaliikenteen operoinnista ja Sm5-lähiliikennekaluston kunnossapidosta vuoteen 2021 saakka. Tavoitteena on solmia varsinainen suorahankintasopimus keväällä 2016. Sopimuksen myötä VR sitoutui lähiliikenteessä uusiin tehostamistoimenpiteisiin, joiden valmistelu ja toteuttaminen ovat käynnissä. Tehostamistoimet koskevat kaluston käyttöä ja kunnossapitoa, uutta palvelumallia, asiakastyytyväisyyttä ja täsmällisyyttä.

  Heinäkuussa avattiin liikenteelle Kehärata, joka mahdollisti ensimmäistä kertaa junayhteyden suoraan Helsingin päärautatieasemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matka-aika lentoasemalle rautatieasemalta on alle 30 minuuttia. Kehäradan, kuten muidenkin ratahankkeiden, toteuttamisesta vastasi Liikennevirasto.

  Syksyn kilpailutuksissa Pohjolan Liikenne voitti uutta linjaliikennettä HSL-alueella. Lisäksi yritys puolusti menestyksellisesti Kotkan ja Imatran kaupunkiliikenteitä, jotka jatkuvat sopimusliikenteinä 1.7.2016 alkaen. Imatran sopimus ulottuu kesään 2019 ja Kotkan sopimus kesään 2021 saakka. Molemmat sopimukset sisältävät tämän lisäksi option kahden vuoden jatkoon.

  Avecra kävi yt-neuvottelut, joiden seurauksena hallintoa supistettiin ja toiminta sopeutettiin vastaamaan paremmin uusia strategisia tavoitteita. Oulun varasto-toiminta päätettiin siirtää Tampereelle, missä se pystyy tehokkaammin palvelemaan koko Suomen junalinjojen täydennyksiä.

  Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2015 oli 87,2 prosenttia (87,8 %) ja lähiliikenteen 94,7 prosenttia (93,7 %). Täsmällisyyteen vaikuttivat kalustoviat ja turvalaiteviat sekä lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset. Kehäradan aloitusvaiheen haasteet näkyivät lähiliikenteen täsmällisyydessä.

  VR Track menestyi merkittävästi Liikenneviraston allianssihankkeissa. Euroopan ensimmäinen julkinen allianssihanke Lielahti−Kokemäki-rataosan perusparannus saatiin valmiiksi alkuvuonna 2015. Vuoden aikana voitettiin kaksi allianssihanketta Suomessa, Tampereen raitiotie ja Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantaminen. Muita merkittäviä voitettuja urakoita oli Vaala−Kivesjärven-perusparannus. Käynnissä olevat suurimmat hankkeet Suomessa olivat Ruha−Lapua-kaksoisraiteen rakentamishanke, joka on osa suurempaa Liikenneviraston Seinäjoki−Oulu-ratahanketta sekä kuusi kunnossapidon alueurakkaa. Ruotsissa VR Track Sweden Ab on noussut yhdeksi maan suurimmista kunnossapitäjistä, jonka lisäksi Ruotsissa voitettiin ensimmäinen suunnitteluprojekti, Uppsalan tasoristeyksien muutostyö.