• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät

  VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän, joka oli vuonna 2015 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä ei käynnistetty uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmän tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.

  Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa.

  Kannustinjärjestelmät ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia. Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä jakaantuu neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2015 noin 160 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 12 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (93 henkilöä).

  Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 54 henkilöä).

  Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 % ja muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 %.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-L3 -taso 30 % ja L4-taso 25 %. Palkkiomahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1-L3 on 50 %.

  Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

  Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

  Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

  Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksettu palkka luontoisetuineen oli 542 040 euroa ja vuodelta 2014 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu bonus oli 226 302 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

  Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2015 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.