EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 45 028 65 512
Oikaisut liikevoittoon 1) 93 181 90 751
Käyttöpääoman muutos -22 497 9 355
Saadut korot 2 305 3 437
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -2 713 -5 300
Saadut osingot 721 2 501
Maksetut välittömät verot -6 445 -67
Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 109 582 166 188
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -82 661 -110 202
Käyttöomaisuuden myynnit 19 968 25 645
Myydyt tytäryritykset 3 0
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 15 270 -4 294
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 649 774
Investointien rahavirta yhteensä -46 771 -88 078
Kassavirta ennen rahoitusta 62 811 78 111
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten muiden saamisten muutos 138 231
Pitkäaikaisten velkojen muutos 33 19
Lyhytaikaisten velkojen muutos -4 -57
Konserniavustus 17 850 5 998
Maksetut osingot -100 003 -30 000
Konsernitilin varojen muutos -2 453 7 170
Rahoituksen rahavirta yhteensä -84 440 -16 638
Rahavarojen muutos -21 629 61 473
Rahavarat 1.1. 320 646 259 173
Rahavarat 31.12. 299 016 320 646
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.