• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto 45 028 65 512
  Oikaisut liikevoittoon 1) 93 181 90 751
  Käyttöpääoman muutos -22 497 9 355
  Saadut korot 2 305 3 437
  Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -2 713 -5 300
  Saadut osingot 721 2 501
  Maksetut välittömät verot -6 445 -67
  Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 109 582 166 188
  Investointien rahavirta
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -82 661 -110 202
  Käyttöomaisuuden myynnit 19 968 25 645
  Myydyt tytäryritykset 3 0
  Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 15 270 -4 294
  Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 649 774
  Investointien rahavirta yhteensä -46 771 -88 078
  Kassavirta ennen rahoitusta 62 811 78 111
  Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten muiden saamisten muutos 138 231
  Pitkäaikaisten velkojen muutos 33 19
  Lyhytaikaisten velkojen muutos -4 -57
  Konserniavustus 17 850 5 998
  Maksetut osingot -100 003 -30 000
  Konsernitilin varojen muutos -2 453 7 170
  Rahoituksen rahavirta yhteensä -84 440 -16 638
  Rahavarojen muutos -21 629 61 473
  Rahavarat 1.1. 320 646 259 173
  Rahavarat 31.12. 299 016 320 646
  1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.