• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Vuosiraportin kuvaus

  Tavoite

  Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle monipuolinen kuva konsernin toiminnasta vuonna 2015. Vuosiraportti kertoo VR Groupin liiketoiminnan merkittävistä tapahtumista ja konsernin taloudellisesta tuloksesta. Vuosiraportti kuvaa myös konsernin vastuullisen toiminnan sitoumuksia ja periaatteita, sekä saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä.

  Aikaisemmin julkaistut raportit

  VR Group on julkaissut tätä ennen kuusi vuosiraporttia vuosina 2009–2014 sekä kolme vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on julkaissut ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen. Vuosiraportti julkaistaan vuosittain.

  Kohderyhmät

  VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille VR Groupista kiinnostuneille. Verkkoraportin eri osioista löytyy eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa. Monet raportin osa-alueet on suunnattu ensisijaisesti päättäjille, viranomaisille ja konsernin yritysasiakkaille.

  Vuosiraportti 2015 julkaistaan sähköisessä muodossa VR Groupin internet-sivuilla suomeksi ja englanniksi.

  Rajaukset ja laskentarajat

  Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2015. Vuosiraportti kattaa kaikki VR Groupin liiketoiminnot.

  Vastuullisuuden tunnusluvuissa ei ole mukana VR Transpointin maantielogistiikan tai VR Trackin kansainvälisiä toimintoja. VR:n matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan Liikenteestä ja Avecrasta, VR Transpointin maantielogistiikasta sekä VR Trackistä raportoidaan vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja tytäryhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen.

  Ympäristötunnusluvuissa on mukana vain konsernin Suomen toimintojen tiedot.

  VR Groupin vuosiraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida. Ainoastaan polttoaineen kulutusluvuissa on mukana VR Transpointin maantielogistiikan alihankkijoiden käyttämä polttoaine, koska valtaosa maantielogistiikan liikenteestä tapahtuu alihankkijoiden kalustolla.

  Vuosiraportissa ei käsitellä Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusviraston toimialueelle kuuluvia asioita, kuten valtion rataverkkoa tai sen kehittämistä ja ylläpitoa.

  Lähteet

  Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri joukko henkilöitä useilta VR Groupin liiketoiminta-alueilta sekä vastuullisuuden eri osa-alueilta. Työtä ohjaa raportoinnin koordinointiryhmä. Vuosiraportti esitellään konsernin hallitukselle ja hallintoneuvostolle.

  Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä.

  • Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen.
  • Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin.
  • Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat VR Groupin sisäisen turvallisuusraportointijärjestelmän (TUTTI) tietoihin.
  • Ympäristöluvut perustuvat energian kulutuksen ja jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin ja osin toimittajien raportteihin ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto-laskentamallin tietoja. Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa käytettävät energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

  Johtamista on kuvattu vastuualuekohtaisissa toimintapolitiikoissa ja -ohjeissa. Määrittelyjä on muun muassa yhtiökohtaisissa toimintajärjestelmissä, ympäristöjärjestelmässä, rautatieturvallisuuden sekä työturvallisuuden johtamisjärjestelmissä ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot järjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin viiden vastuullisuusteeman yhteydestä.

  Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistoa. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita Core-tason mukaisesti. Vuoden 2015 raporttia ei ole varmennettu.