• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN TASE (1 000 €) Liite 31.12.2015 31.12.2014
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 92 768 99 463
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 026 889 1 048 081
  Sijoitukset 13
  Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksiltä 58 512 58 516
  Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 3 753 3 753
  Muut sijoitukset 14 906 30 220
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 196 828 1 240 033
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 70 532 66 988
  Pitkäaikaiset saamiset 15 22 371 1 394
  Lyhytaikaiset saamiset 15 122 493 138 062
  Rahoitusarvopaperit 16 276 815 282 139
  Rahat ja pankkisaamiset 22 202 38 507
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 514 413 527 090
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 711 241 1 767 123
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 370 013
  Vararahasto 525 754 525 754
  Edellisten tilikausien voitto 166 947 240 469
  Tilikauden voitto 32 056 26 482
  Oma pääoma yhteensä 1 094 770 1 162 717
  Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 413 254 393 789
  Pakolliset varaukset 18 1 346 1 305
  Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430 398
  Lyhytaikainen vieras pääoma 19 201 440 208 915
  Vieras pääoma yhteensä 201 871 209 312
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 711 241 1 767 123