EMOYHTIÖN TASE (1 000 €) Liite 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 92 768 99 463
Aineelliset hyödykkeet 12 1 026 889 1 048 081
Sijoitukset 13
Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksiltä 58 512 58 516
Osuudet ja saamiset osakkuusyrityksiltä 3 753 3 753
Muut sijoitukset 14 906 30 220
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 196 828 1 240 033
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 70 532 66 988
Pitkäaikaiset saamiset 15 22 371 1 394
Lyhytaikaiset saamiset 15 122 493 138 062
Rahoitusarvopaperit 16 276 815 282 139
Rahat ja pankkisaamiset 22 202 38 507
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 514 413 527 090
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 711 241 1 767 123
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 370 013
Vararahasto 525 754 525 754
Edellisten tilikausien voitto 166 947 240 469
Tilikauden voitto 32 056 26 482
Oma pääoma yhteensä 1 094 770 1 162 717
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 413 254 393 789
Pakolliset varaukset 18 1 346 1 305
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 19 430 398
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 201 440 208 915
Vieras pääoma yhteensä 201 871 209 312
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 711 241 1 767 123