Verksamhetsmiljö

Verksamhetsmiljö

Spårtrafik är en växande framtidsbransch och ett livsvillkor för Finlands konkurrenskraft. Branschen belastas emellertid av det enkelspåriga bannätet och renoveringsskulden. VR Group verkar i en konkurrensutsatt miljö och förbereder sig för att persontrafiken öppnas för konkurrens.

De internationella megatrenderna påverkar alla företags verksamhet. Affärsverksamheten regleras av digitaliseringen och de nya servicebehoven, urbaniseringen, bekämpningen av klimatförändringen samt de ändringar i verksamheten som detta förutsätter, både nu och i framtiden. Megatrenderna leder oundvikligen till att spårtrafiken är en framtidsbransch. Spårtrafiken måste växa för att klimatförändringen ska kunna bekämpas.

Tillväxten av spårtrafiken och utvecklingen av konkurrenskraften förutsätter ett långsiktigt program för investering i bannätet, ändamålsenlig prioritering av investeringsprojekt och tillräcklig finansiering av basbanhållningen. Med tanke på spårtrafikens konkurrenskraft är det nödvändigt att investera i bannätets kapacitet. Samtidigt ska man säkerställa en säker utveckling av järnvägstrafiken.

Bannätets ägare Väylä får sin finansiering ur statsbudgeten, och anslagen till Väylä avgör hur mycket resurser som kan allokeras till spårbyggnation och underhåll, vilket påverkar spårtrafiken. En parlamentarisk arbetsgrupp som tillsatts av Kommunikationsministeriet har konstaterat att trafiknätet behöver ökad finansiering. Medlemmarna i arbetsgruppen är eniga om att trafiknätet ska underhållas och utvecklas långsiktigt och konsekvent, i enlighet med den nationella planen för trafiksystemet.

VR förbereder sig för att persontrafiken på järnväg öppnas för konkurrens. VR har ända till slutet av 2024 ensamrätt till fjärrtrafik på järnväg, men Kommunikationsministeriet har meddelat att de strävar efter att redan tidigare öppna trafiken för konkurrens. Tåget konkurrerar ständigt med de övriga transportsätten, särskilt buss- och personbilstrafiken.

Cirka två tredjedelar av omsättningen inom närtrafiken består av Helsingforsregionens trafiks (HRT) upphandlade trafik. VR och HRT har ingått ett avtal om ordnandet av närtrafiken som gäller ända till sommaren 2021. Förberedelserna för upphandling av närtrafiken fortsätter, och målet är att operatören ska väljas i april 2020.

Järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland är livlig. Fyrtio procent av godstrafiken på de finländska järnvägarna sker mellan Finland och Ryssland. Fördraget om järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland öppnade godstrafiken österut för konkurrens i slutet av 2016. VR Transpoints inrikes godstrafik är helt öppen för konkurrens.