Verksamhetsmiljö

Verksamhetsmiljö

VR verkar i en konkurrensutsatt miljö och förbereder sig för att persontrafiken öppnas för konkurrens. Renoveringsskulden och det enkelspåriga bannätet gör att tågtrafiken inte fungerar så effektivt som den skulle kunna göra. Verksamhetsmiljön påverkas även av internationella megatrender.

VR förbereder sig för att persontrafiken på järnväg öppnas för konkurrens. VR har ända till slutet av 2024 ensamrätt till fjärrtrafik på järnväg, men Kommunikationsministeriet har meddelat att de strävar efter att öppna trafiken för konkurrens redan tidigare. Tåget konkurrerar ständigt med de övriga transportsätten, särskilt buss- och personbilstrafiken.

Cirka två tredjedelar av omsättningen inom närtrafiken består av Helsingforsregionens trafiks (HRT) upphandlade trafik. VR och HRT har ingått ett avtal om ordnandet av närtrafiken som gäller ända till sommaren 2021. Förberedelserna för konkurrensutsättningen av närtrafiken fortsätter, och HRT har som mål att riktlinjerna för anbudsförfarandet ska vara klara under år 2018.

Järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland är livlig. Fyrtio procent av godstrafiken på de finländska järnvägarna sker mellan Finland och Ryssland. Det nya fördraget om järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland öppnade godstrafiken österut för konkurrens i slutet av 2016. VR Transpoints inrikes godstrafik är helt öppen för konkurrens.

Anslagen styr spårbyggnationen

VR Track erhåller alla sina entreprenader via anbudsförfarande. Infrastrukturbranschen är hårt konkurrensutsatt. VR Tracks största kund är Trafikverket, som äger bannätet och får sin finansiering ur statsbudgeten. Hur stor marknaden för spårbyggnation och underhåll samt därtill relaterad planering är beror på Trafikverkets anslag. Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att fastställa metoderna för underhållet och utvecklingen av trafiknätet.

Megatrenderna påverkar alla företags verksamhet. Affärsverksamheten regleras av digitaliseringen och de nya servicebehoven, urbaniseringen, bekämpningen av klimatförändringen samt de ändringar i verksamheten som detta förutsätter, både nu och i framtiden.