VR Groups omsättning ökade under årets första halva

23.08.2011 11:06 Aktuellt
VR-koncernens omsättning ökade under årets första halva. Räknat från början av året var koncernens omsättning 683,1 miljoner euro (665,4), vilket innebär en ökning med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. VR-koncernens omsättning under 2011 års andra kvartal 350,3 miljoner euro (355,6) och sjönk med 1,5 procent jämfört med året innan. Rörelsevinsten för kvartalet var 6,9 miljoner euro (13,0) och från årets början -3,5 miljoner euro (-9,2). VR-koncernens resultat för kvartalet var 4,8 miljoner euro (11,1) och från årets början -3,4 miljoner euro (-5,8). Allegros popularitet ökade Omsättningen för passagerartrafiken ökade under kvartalet med 4,6 procent jämfört med förra året. Inom passagerartrafikens tåg- och biltrafik gjordes under kvartalet totalt 21,6 miljoner resor (21,2), vilket innebär en ökning på två procent jämfört med föregående år. Den största ökningen förekom inom tågtrafikens fjärrtrafik samt inom busstrafiken. Allegrotågets passagerarantal överskrider fortsättningsvis prognoserna, och tågets popularitet ökade ytterligare i och med att två avgångar per dag infördes i slutet av juni. Antalet tågresor under kvartalet ökade dessutom genom att påsken inföll sent. Under andra kvartalet påverkades tågtrafiken av tjälskador, huvudsakligen på de nordliga banavsnitten. Under våren infördes nya tidtabeller som beaktade de förseningar som tjälen medförde för trafiken. Osäkra utsikter för logistiken Tillväxten för godstrafikens volymer bröts under det gångna kvartalet. Tågtrafikens transportvolymer nådde inte upp till förra årets nivå, medan biltrafikens volymer fortsatte öka. Godstrafiken uppgick under kvartalet till totalt 11,2 miljoner ton (11,4), vilket är en minskning på 1,9 procent jämfört med föregående år. Minskningen av transportvolymerna beror främst på minskade transporter mellan Finland och Ryssland. Räknat från årets början är dock antalet fraktade ton fortfarande något större än de senaste åren. Till följd av den allmänna ekonomiska osäkerheten är det svårt att förutspå hur godstrafiken kommer att utvecklas. VR Track fick sin första alliansentreprenad VR Tracks omsättning sjönk under kvartalet. Omsättningen för kvartalet var 49,1 (67,4) miljoner euro och från årets början 96,3 (107,7) miljoner euro. Omsättningsminskningen beror främst på minskat byggande. VR Track vann anbudstävlingen om ombyggnad av Lielax-Kumo-avsnittet, som utförs enligt alliansmodellen. Entreprenaden är den första europeiska alliansentreprenaden inom offentlig upphandling och det totala värdet av upphandlingen uppgår till 90 miljoner euro. Alliansmodellen innebär att beställaren, planerarna och entreprenörerna gemensamt ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet. Entreprenaden omfattar projektets utvecklingsfas och, under vissa villkor, genomförandefas. Betydande fastighetsaffärer VR Group genomförde i juni flera betydande fastighetsaffärer. Stationsfastigheten i Böle såldes till Senatsfastigheter och en fastighet i verkstadsområdet i Böle såldes till YIT Rakennus Oy. Dessutom undertecknades ett föravtal med YIT Rakennus Oy om inhämtande av byggrätt i Helsingfors, Åbo och Tavastehus. Värdet av de avtalade affärerna är cirka 80 miljoner euro och byggrätten uppgår till över 100 000 våningskvadratmeter bostads- och affärslokaler. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv