VR Groups delårsresultat relativt bra

27.10.2011 10:27 Aktuellt
VR-koncernens omsättning för tredje kvartalet var 374,1 miljoner euro (377,7) och från årets början 1 057,1 miljoner euro (1 043,0). Under kvartalet ökade omsättningen för passagerartrafiken och logistiken. Rörelsevinsten för kvartalet minskade från året innan och var nu 25,5 miljoner euro (34,1), medan vinsten från årets början var 22,0 miljoner euro (24,9). Omsättningen ökade kumulativt med 1,4 procent. VR-koncernens resultat för tredje kvartalet var 18,4 miljoner euro (23,4) och från årets början 15,0 miljoner euro (17,6). – Resultatet är relativt bra, säger vd Mikael Aro . – Inom passagerartrafiken utökades antalet avgångar med Allegrotåget i maj, vilket medförde fortsatt stora passagerarvolymer för trafiken på Ryssland. Omsättningsökningen inom logistiken bröts och efterfrågan minskade klart mot slutet av kvartalet. Omsättningen för infrastrukturbyggandet var betydligt lägre än förra året till följd av den svaga orderstocken inom byggande. Detta återspeglas i resultatet för rapportperioden. – Det pågående förändringsprogram inom VR-koncernen framskrider planenligt. Förändringarna har en positiv effekt på kostnadsstrukturen, konstaterar Aro. Även åtgärderna för att förbättra punktligheten har fortsatt. Rysslandstrafiken fortsätter växa Under det gångna kvartalet ökade omsättningen för passagerartrafiken med 4,3 procent jämfört med året innan. Den kumulativa ökningen var 3,5 procent. Antalet passagerare i tåg- och busstrafiken ökade med 2,1 procent under kvartalet. Den kumulativa ökningen var totalt 1,4 procent. Antalet passagerare i fjärrtrafiken ökade med 3,1 procent. Till detta bidrog tillväxten inom den internationella trafiken. Antalet resor mellan Finland och Ryssland ökade med 32,6 procent. Antalet avgångar för Allegrotågen fördubblades i slutet av maj, vilket medförde fortsatt stora passagerarvolymer under rapportperioden. Under kvartalet infördes ett nytt försäljningssystem för passagerartrafiken. Genom reformen är biljetterna billigare om de köps i god tid. Åtgärdandet av de fel som upptäcktes vid införandet av det nya systemet fortsätter. Omsättningsökningen inom logistiken bröts Under det gångna kvartalet ökade omsättningen för logistiken med 0,2 procent jämfört med föregående år. Den kumulativa ökningen var 4,7 procent. Till följd av minskad efterfrågan bröts tillväxten för transportvolymerna under det gångna kvartalet. Efterfrågan har varit låg särskilt inom trafiken på Ryssland. Tågtrafikens transportvolymer nådde inte upp till förra årets nivå, medan biltrafikens volymer ökade. Inom logistiken minskade antalet fraktton med 1,6 procent jämfört med året innan. Räknat från årets början noterades dock en ökning på 0,2 procent. Minskad efterfrågan på infrastrukturbyggande Omsättningen för infrastrukturbyggandet minskade med 14,6 procent för kvartalet och med 12,3 procent från årets början. Omsättningsminskningen beror främst på den avsevärda minskningen av byggvolymerna. Staten har anslagit mindre medel än tidigare för banbyggande, vilket påverkar volymerna för infrastrukturbyggande. Inom planering och elbyggande har orderstocken däremot hållit en god nivå. Stora investeringar i materiel Efter rapportperioden har VR fattat beslut om att inleda ett upphandlingsförfarande för 80 nya ellok. Investeringen finansieras genom intern finansiering och extern finansiering. De första loken tas i provdrift 2014–2015. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv