VR Yhtymä Oy:n eettiset ehdot sopimus- ja yhteistyökumppaneille


VR-konserni (jatkossa VR) pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristön ja toimimaan eettisesti korkealla tasolla. VR edellyttää sopimus- ja yhteistyökumppaniensa toimivan samoilla periaatteilla.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia VR:n sopimus- ja yhteistyökumppaneita, aliurakoitsijoita, edustajia, työyhteenliittymäkumppaneita ja yhteistyökumppaneita (jäljempänä ”toimittaja”).

Toimittaja sitoutuu ja huolehtii omien alihankkijoidensa osalta seuraavien periaatteiden noudattamisesta:

Lakien noudattaminen

Toimittaja sitoutuu harjoittamaan liiketoimintaansa rehellisesti ja noudattamaan kaikkia sen toimintaan soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Toimittajan tulee kohdella työntekijöitään kunnioittavasti. Toimittaja sitoutuu noudattamaan ihmisoikeuksia kuten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Toimittaja ei syrji työntekijää mm. rodun, sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon takia. Toimittaja ei hyväksy minkäänlaista työntekijöihin kohdistuvaa häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua.

Toimittaja ei ota palvelukseensa tai muutoinkaan epäsuorasti työllistä henkilöitä, joiden ikä alittaa laissa määritetyn vähimmäistyöiän. Vähimmäistyöikä on aina vähintään 15 vuotta. Alle 18-vuotiailla ei saa teettää vaarallista työtä.

Toimittaja kunnioittaa henkilöstönsä oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin sekä oikeutta osallistua kollektiivisesti työehtosopimusneuvotteluihin.

Toimittaja ei salli minkäänlaista pakkotyötä.

Toimittaja noudattaa soveltuvaa työaikalainsäädäntöä ja maksaa työntekijöilleen kohtuullista palkkaa, joka on aina vähintään paikallisten lakien tai työehtosopimusten mukainen vähimmäispalkka.

Terveys ja turvallisuus

Toimittaja tarjoaa työntekijöilleen turvalliset ja terveelliset työolot. Toimittajan edistää turvallisuutta ja ennaltaehkäisee onnettomuuksia ja tapaturmia mm. järjestämällä työntekijöilleen riittävän koulutuksen ja tarvittavat varusteet.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Toimittaja ei lahjomalla tai muulla rikollisella tai epäeettisellä toiminnalla pyri edesauttamaan liiketoimiaan VR:n tai minkään muun tahon kanssa. Toimittaja sitoutuu siihen, ettei se syyllisty rahanpesuun tai vastaavaan rikolliseen toimintaan. Toimittajalla on organisaatiossaan kirjalliset toimintaohjeet, jotka tähtäävät lahjonnan ja korruption ehkäisemiseen.

Ympäristö

Toimittaja sitoutuu noudattamaan vähintään kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja määräyksiä. Toimittaja työskentelee järjestelmällisesti ja ennakoivasti ympäristövastuunsa edistämiseksi.

Luottamuksellisuus

Toimittaja pitää salassa VR:n ja muiden liikekumppaniensa liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot.

Vastuullisuus toimitusketjussa

Toimittaja ei hyväksy alihankkijoidensa tai muiden yhteistyökumppaniensa rikkovan edellä mainittuja ehtoja tai sisällöltään näitä ehtoja vastaavia ehtoja. Toimittaja valvoo omia toimittajiaan sen varmistamiseksi, että nämä ehdot toteutuvat koko toimitusketjussa.

Ehtojen noudattamisen valvonta

Toimittaja antaa VR:n pyynnöstä tietoja näiden ehtojen noudattamisesta. Toimittaja hyväksyy, että VR:llä on oikeus teettää tarvittavia tarkastuksia toimittajan sekä sen alihankkijoiden että yhteistyökumppaneiden toimipaikoissa varmistuakseen näiden ehtojen noudattamisesta. Tarkastuksen suorittaa VR:n nimittämä ulkopuolinen auditoija ja sen ajankohdasta sovitaan etukäteen. Toimittajan ei tarvitse kuitenkaan luovuttaa liikesalaisuuksiksi katsottavaa materiaalia toimittaessaan tietoja ehtojen noudattamisesta eikä tarkastusten yhteydessä.

Toimittaja, joka rikkoo tai laiminlyö jotain edellä mainituista velvoitteistaan, on velvollinen välittömästi korjaamaan menettelynsä tai puuttumaan alihankkijansa tai yhteistyökumppaninsa menettelyyn. VR:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään ilmoittamaansa ajankohtaan, mikäli toimittaja rikkoo näitä ehtoja, eikä korjaavia toimenpiteitä tehdä sovitussa tai muutoin kohtuullisessa ajassa.