Kansainvälinen kilpailuympäristö

Rautateiden matkustajaliikennettä ollaan avaamassa kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on kertonut suunnitelmasta avata rautateiden matkustajaliikenne kilpailulle. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä. Kilpailutettu liikenne alkaa lähivuosina, ja tavoitteena on, että koko kaukoliikenne on kilpailussa vuoteen 2026 mennessä.

Kilpailun avaamisella on saavutettu kustannushyötyjä liikenteen tilaajalle esimerkiksi Ruotsissa. Toisaalta yhteiskunnan käyttämät rahat liikenteen ostoihin ovat kasvaneet. Liikenteen palvelutaso ja alueellinen kattavuus varmistetaan yhteiskunnan ostomäärärahoilla, ei pelkällä kilpailun avaamisella.

Tavarajunaliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle vuodesta 2007 lähtien. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset avattiin kilpailulle vuoden 2016 lopussa.

Kokemukset Euroopasta

Euroopan maista vain Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on henkilöliikenne avattu kokonaisuudessaan kilpailulle. Molemmissa taustalla on ollut kansallisen rautatieoperaattorin talousvaikeudet.

Kalustoyhtiöitä käytetään lähinnä vain tilaaja–tuottaja-tyyppiseen liikenteeseen (esimerkiksi HSL-lähiliikenne Suomessa tai läänien ostama liikenne Ruotsissa). Norjan malli on tästä poikkeus, mutta siitä ei vielä ole käytännön kokemuksia. Kilpailutus maan eteläisen alueen operoinnista on ratkaistu, ja kilpailutetun liikenteen on määrä alkaa joulukuussa 2019.

Katso kuva isompikokoisena

Kilpailun avaaminen yhteistyössä ja suunnitelmallisesti

Kilpailun avaamisen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä liikennettä yksinoikeudella harjoittaneen operaattorin, rataverkon haltijan ja muiden viranomaisten välillä.

Kilpailutukseen valmistautumiseen tarvitaan huolellista suunnittelua. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy perustettiin vuonna 2004. HSL on aloittanut oman liikenteensä kilpailuttamisen valmistelun vuonna 2010, ja kilpailutettu HSL-liikenne alkaa vuonna 2021.

Kaukoliikenteen kilpailuttamisesta saadaan hyötyjä liikenteen lisäämisen avulla. Tämä on mahdollista investoimalla rataverkkoon ja sen pullonkaulojen poistamiseen.